<< Geri Yazdır

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde APACHE II, III ve Mortaliteyi Belirleyen Diğer Faktörlerin Değerlendirilmesi#

Hilal GÜNAL*, Haluk C. ÇALIŞIR**, Eser ŞAVKILIOĞLU*, Tuğrul Y. ŞİPİT**

 

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

** Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, ANKARA

 

Giriş: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)?nde mortaliteyi belirleyen çeşitli prognostik faktörler vardır.

Amaç: Solunumsal YBÜ?de 'Acute Physiology, Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)? II ve III skorlama sistemlerini karşılaştırmak, iki prognostik sistemin ve incelediğimiz diğer faktörlerin izlediğimiz hastaların mortalitesini belirlemedeki başarısını değerlendirmek.

Çalışma Şekli: Prospektif.

Hastalar ve Yöntem: Nonoperatif pulmoner bir hastalığı olup akut solunum yetmezliğine (ASY) giren ve dokuz aylık dönemde dört yataklı solunumsal YBÜ?de izlenen 70 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışma süresince her iki sistem de solunumsal YBÜ?ye kabul edilen 70 hastanın mortalitesini belirlemede başarısız oldu. Ancak hastaların solunumsal YBÜ?ye alınma skorları iki sistem arasında pozitif korelasyon gösteriyordu (korelasyon katsayısı= 0.83, p< 0.0001). Bu çalışmada yandaş hastalık varlığı mortalite riskini arttıran tek faktör olarak bulundu ve bu artış yaklaşık beş katı kadardı [OR= 4.88 (1.27-18.76)]. Hastaların yoğun bakıma kabul öncesi hastanede kalış süreleri, ölen ve yaşayan hastalarda sırasıyla 4.3 ± 7.2 ve 2.8 ± 9.4 gündü. Ölen hastaların yoğun bakım öncesi hastanede kalış süreleri anlamlı derecede daha uzundu (p< 0.05). Solunumsal YBÜ?deki genel mortalite oranımız %35.7 idi.

Tartışma: Solunumsal YBÜ?de 70 hastalık çalışma grubumuzda APACHE II, III ve incelediğimiz diğer faktörler mortaliteyi belirlemede başarısız oldu. Mortaliteyi belirlemek için değerlendirdiğimiz hasta sayısının yetersiz olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, APACHE II, APACHE III.

 

Evaluation of APACHE II, III and Other Factors Predicting Mortality in a Respiratory Intensive Care Unit

Introduction: There are different prognostic factors predicting mortality in intensive care units (ICU).

Aim: To compare Acute Physiology, Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II and III scoring systems in our respiratory ICU and to evaluate the ability of two prognostic systems and the other factors in predicting mortality in patients followed in respiratory ICU.

Design: Prospective.

Patients and Methods: In a four-bed respiratory ICU, 70 nonselected adult patients with acute respiratory failure (ARF) due to nonoperative pulmonary disorders were included in our study in a period of nine months.

Results: During the study period both scoring systems failed to predict mortality in 70 patients admitted to our respiratory ICU. However admission scores showed a positive correlation between both systems (correlation coefficient= 0.83, p< 0.0001). In this study existence of coexisting illnesses was found to be the only factor which increased the mortality risk and this rise was aproximately five times [OR= 4.88 (1.27-18.76)]. We also found that the length of stay in the hospital before the respiratory ICU admission was 4.3 ± 7.2 and 2.8 ± 9.4 days in nonsurvivors and survivors respectively; and the former was significantly longer than the latter (p< 0.05). Overall mortality rate was 35.7% in our respiratory ICU.

Conclusions: APACHE II, III and other factors failed to predict mortality in our sample of 70 patients. We concluded that the number of the patients we evaluated was very small to predict respiratory ICU mortality risk.

Key Words: Intensive care unit, APACHE II, APACHE III.

# Bu çalışma, 'European Respiratory Society (ERS)? Yıllık Kongresi (2000, Floransa)?nde poster olarak sunulmuştur.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Hilal GÜNAL

Naci Çakır Mahallesi, 12. Sokak No: 9/21

06450, Dikmen-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 26.05.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 13.08.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir