<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis ve SIRS Olgularında Prokalsitoninin Tanıdaki Rolü

Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN*, Nurcan BAYKAM*, Oytun PORTAKAL AKÇİN**, Başak DOKUZOĞUZ*

 

* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Patoloji Birimi, ANKARA

Giriş: Sepsis, tanısı güç ve zaman isteyen klinik bir tablo olması nedeniyle, erken tanısında farklı parametrelerin çalışılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Amaç: Sepsisin erken tanısında prokalsitoninin tanı değeri ve prognostik açıdan değerlendirilmesi.

Çalışma Şekli: Prospektif.

Hastalar ve Yöntem: Kesin sepsis tanısı konan (n= 19) ve sepsis dışı nedenlere bağlı sistemik inflamatuvar cevap sendromu (SIRS) saptanan hastalar (n= 11) iki ayrı grupta değerlendirildi. Kontrol grubu olarak sepsis ve/veya SIRS tablosu olmayan ancak bir infeksiyon hastalığı saptanan hastalar (n= 13) alındı. Bu üç grup arasında prokalsitonin değerleri, erken tanı ve prognostik faktör açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Sepsis, SIRS ve kontrol grubundaki olguların prokalsitonin değerleri incelendiğinde hem sepsis grubu ile SIRS grubu hem de sepsis grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p= 0.024), ancak SIRS grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenemedi. Olgular, yaşayan ve kaybedilen olmak üzere iki grupta incelendiğinde, prokalsitonin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı.

Tartışma: Sepsis tanısında prokalsitoninin erken tanıda önemli bir 'marker? olabileceği, ancak prognostik faktör olarak daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Prokalsitonin, Erken tanı.

Diagnostic Role of Procalcitonin: Patients with Sepsis and SIRS in Intensive Care Unit

Introduction: Diagnosis of sepsis has some difficulties especially in early period of sepsis. So early diagnosis of sepsis needs more parameters and studies.

Aim: The aim of this study was to evaluate the diagnostic and prognostic value of procalcitonin in early diagnosis of sepsis.

Design: Prospective.

Patients and Methods: Procalcitonin was measured in 19 patients with proved sepsis, and 11 patients with systemic inflammatory response syndrome (SIRS). They were classified in two groups. A control group of 13 patients (infection without sepsis and SIRS) was also included as a third group. Diagnostic and prognostic values of procalcitonin in early diagnosis of sepsis were compared in these three groups.

Results: Procalcitonin level was higher in sepsis group than SIRS and control group. Difference was statistically significant (p= 0.024) but, mean level of procalcitonin was not different in SIRS and control group.

Conclusion: Procalcitonin may a good marker for early diagnosis of sepsis. We belive that it is necessary to develop a large study to confirm prognostic value of procalcitonin.

Key Words: Sepsis, Procalcitonin, Early diagnosis.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN

1. Cadde 48. Sokak Huzur Apartmanı No: 12/10

Öveçler-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 02.03.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 02.09.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir