<< Geri Yazdır

Hasta Hakları ve Terminal Dönem

Erdem AYDIN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, ANKARA

Günümüzde, hekim-hasta ilişkisi etik yönünden önemli değişimler yaşamaktadır. Geleneksel olarak, hekimi merkeze koyan bu ilişki biçimi yerini hasta merkezli bir yaklaşıma bırakmaktadır. Bu yaklaşımın önemli toplumsal sonuçlarından biri hasta haklarıdır. Tıbbi tanı ve tedavi sırasında hastaların bazı haklara sahip oldukları artık yadsınamayacak bir olgudur. Hasta hakları, eski yükümlülükler yanında başta hekimler olmak üzere sağlık hizmeti verenlere, hastalarına karşı yeni etik yükümlülükler donatmaktadır. Son yıllarda Türkiye'de de bu konuda dikkati çeker gelişmeler yaşanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde Türkiye'de yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği hasta haklarını tanımakta ve hekimleri de o hakların temini konusunda yükümlü kılmaktadır. Yoğun bakım merkezlerinde hasta haklarının yaşama geçirilmesi ayrıca önem kazanmaktadır.

Patient's Rights and Terminally Ill

Key Words: Medical ethics, Patient's rights, Terminally ill patient, Informed consent, Truthtelling.

Anahtar Kelimeler: Tıp etiği, Hasta hakları, Terminal hasta, Aydınlatılmış onam, Gerçeğin söylenmesi.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Erdem AYDIN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Deontoloji Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı,

Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 10.10.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 20.10.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir