<< Geri Yazdır

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

 

Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*,
Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

 

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi,

*** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) 2000 yılı içinde gelişen hastane infeksiyonlarını (Hİ), bu infeksiyonlarda saptanan etkenleri ve antibiyotik duyarlılıklarını prospektif olarak incelemek.

Çalışma Şekli: Prospektif.

Gereç ve Yöntem: 01 Ocak 2000-31 Aralık 2000 tarihleri arasında (1 yıl) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi YBÜ'lerinde (7 ayrı YBÜ) en az 24 saat yatan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma kapsamına alınan hastalar, infeksiyon kontrol hemşiresi tarafından hastane infeksiyonu gelişimi açısından, hastaya dayalı ve laboratuvar verilerine dayalı sürveyans yöntemleri birarada kullanılarak izlenmiş, tanımlamalar 'Centers for Disease Control and Prevention (CDC)' 1988 ve 1992 kriterlerine göre yapılmıştır. Mikroorganizma tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri hastanemiz merkez mikrobiyoloji laboratuvarında yapılmıştır. Mikroorganizma tanımlamasında konvansiyonel testlerin yanısıra API kullanılmış, antibiyogramlar disk difüzyon yöntemi ile yapılmıştır. Metisilin direnci E-test yöntemiyle belirlenmiştir.

Sonuçlar: YBÜ'lere yatırılan 2583 hastadan 285'inde 512 Hİ  gelişti. YBÜ'de Hİ hızı %19.8 olarak saptandı. En yüksek infeksiyon oranları reanimasyon ünitelerinde gözlendi. En sık görülen infeksiyon türünün pnömoniler (%37.1) ve en sık izole edilen mikroorganizmaların Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus ve Acinetobacter spp. olduğu belirlendi. Stafilokoklardaki metisilin direnci %78 idi, gram-negatif bakterilerin büyük kısmının çoklu antibiyotik direnci taşıdığı görüldü. YBÜ'lerde daha fazla karşılaşılan bu etkenlerin sıklığını, neden oldukları Hİ'leri, antibiyotik duyarlılıklarını ve risk faktörlerini takip etmek amacıyla sürveyans çalışmalarına devam edilmesi sonucuna varıldı.

Tartışma: YBÜ'lerde hastane infeksiyonları önemli bir sorundur. Bu infeksiyonların kontrol altına alınması ya da önlenmesi için her hastane YBÜ infeksiyonlarına yönelik sürveyans çalışması sürdürmeli ve bu verilere dayanarak kontrol önlemlerine yönelik çaba göstermelidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Hastane infeksiyonları.

 

Nosocomial Infections in Akdeniz University Intensive Care Units

We prospectively investigated nosocomial infections, isolated agents and their antimicrobial susceptibility in the intensive care units (ICU) of our hospital for a one-year period. The criterias proposed by Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (1988 and 1992) were used in deciding hospital infection. Of the 2583 patients admitted to ICU, 285 patients acquired 512 nosocomial infections during their ICU stay. The rate of nosocomial infections was 19.8%. The highest rates of nosocomial infections were observed in reanimation units. The most common infection type was pneumoniae (37.1%) and the most common isolated microorganisms were Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus and Acinetobacter spp. In the Staphylococcus species meticillin resistance was 78%. Most of gram-negative bacteria were found to be resistant against multiple antibiotics. In conclusion, we decided to continue to surveillance in order to determine nosocomial infections, isolated agents and their antimicrobial susceptibility in the ICUs.

Key Words: Intensive care unit, Nosocomial infection.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Dilara İNAN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

Makalenin Geliş Tarihi: 17.05.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 20.10.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir