<< Geri Yazdır

Kronik Solunum Yetmezlikli Hastaların Akut Atak Sırasında Yoğun Bakım Tedavi Özelliklerinin Karşılaştırılması

Gül GÜRSEL*, Ceyda EREL KIRIŞOĞLU*, Sema BİLGİN MULLAOĞLU*, Nurhayat ÇETİN*

 

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

 

Amaç: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde akut solunum yetmezliği nedeniyle izlenen hastalara yaklaşım altta yatan kronik solunum yetmezliğinin varlığına bağlı olarak değişmektedir. Restriktif ve obstrüktif akciğer hastalıklarında solunum yetmezliğinin fizyopatolojisi farklı olup, bu çalışmanın amacı; altta yatan hastalığın niteliğine (obstrüktif veya restriktif akciğer hastalığı) göre olguların YBÜ'de takipleri sırasındaki farklılıkları ortaya koymaktır.

Çalışma Şekli: Bir üniversite hastanesi göğüs hastalıkları YBÜ'de prospektif olarak düzenlendi.

Hastalar ve Yöntem: Otuzüç kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve 17 restriktif akciğer hastalığı (RAH) olan toplam 50 olgu çalışmaya alındı. Olguların demografik özellikleri, hastanede ve YBÜ'de kalış süreleri, mekanik ventilasyon (MV) tedavisi uygulama süresi, mortalite oranları, ventilatöre bağlı pnömoni (VBP) ve sepsis gelişimi değerlendirildi.

Bulgular: KOAH olan olgular (67.5 ± 6.3), RAH grubuna (59.1 ± 20.1) göre anlamlı olarak daha ileri yaştaydı ve 'Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)' II skorları daha yüksekti (19.7 ± 5.1/16.1 ± 2.9). RAH grubunda YBÜ'de kalış ve MV uygulanma süresi anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0.05). Ancak iki grup arasında toplam hastanede kalış sürelerinde anlamlı fark izlenmedi (p> 0.05). RAH olan grupta uzamış mekanik ventilasyon (UMV) ve trakeostomi gereksiniminin daha fazla olduğu görüldü (p< 0.05). Yine bu hasta grubunda Acinetobacter türlerine bağlı gelişen VBP daha sık görülürken (p< 0.05), Pseudomonas, stafilokok infeksiyonları ve sepsis gelişme sıklığında fark saptanmadı (p> 0.05).

Tartışma: Sonuç olarak bu çalışmada, RAH olan olguların, KOAH grubundan daha genç yaşta ve daha düşük APACHE II skorlu olmalarına rağmen daha fazla UMV tedavisine gereksinim duyduğu ve Acinetobacter türleri ile infekte olma risklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında bu hasta grubunun ara-YBÜ'lerde takiplerinin daha uygun olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: KOAH, Restriktif akciğer hastalıkları, Solunum yetmezliği, Mekanik ventilasyon.

 

Intensive Care Unit Characteristics of Patients with Chronic Respiratory Failure During Acute Exacerbations

 

Aim: Care of patients in intensive care unit (ICU) with acute respiratory failure with and without chronic respiratory failure is different. The aim of this study is to investigate if any significant difference exist between the ICU care of patients with underlying restrictive and obstructive lung disease.

Design: Prospective study in a university teaching hospital's respiratory intensive care unit.

Patients and Methods: Thirty-three patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and 17 patients with restrictive lung disease (RLD) were studied. Their demographics, duration of hospital and ICU stay, the number of days they required mechanical ventilation (MV), rates of hospital mortality, ventilator associated pneumonia (VAP) and sepsis were evaluated.

Results: Patients with COPD (67.5 ± 6.3) were significantly older than RLD group (59.1 ± 20.1) and their Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II scores (19.7 ± 5.1) were significantly higher than patients with RLD (16.1 ± 2.9). Length of stay in the ICU and duration of MV were significantly longer for patients with RLD (p< 0.05). However, length of stay in the hospital was the same for both groups (p> 0.05). Significantly higher number of patients required prolonged mechanical ventilation (PMV) and tracheostomy in patients with RLD. VAP caused by Acinetobacter spp. occured with significantly higher rates in this group also (p< 0.05).

Conclusion: In conclusion, our results suggest that, despite their younger age and APACHE II scores patients with RLD requires PMV even longer than patients with COPD and have the risk being infected with Acinetobacter spp. more prevalently than COPD patients. These findings support the need for special weaning units or intermediate ICU especially for these patients.

Key Words: COPD, Restrictive lung disease, Respiratory failure, Mechanical ventilation.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Gül GÜRSEL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 12.04.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 13.08.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir