<< Geri Yazdır

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı

Cengizhan ELMAS*, Tuba TURUL**, Ebru YALÇIN*, Nural KİPER*, Deniz DOĞRU*,
Uğur ÖZÇELİK*, Ayhan GÖÇMEN*

 

* Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi,

** Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, İmmünoloji Ünitesi, ANKARA

 

Giriş: Çocuk yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde, izlenen hastaların %30-50'sinde primer yatış tanısı solunum yetmezliğidir. Noninvaziv ventilasyonun akut ve kronik solunum yetmezliği olan pediatrik olgularda oksijenasyonu arttırdığı ve invaziv ventilatör gereksinimini azalttığı gösterilmiştir.

Amaç: Akut ve kronik solunum yetmezliği ile YBÜ'ye kabul edilen olgularda ?Bilevel Positive Airway Pressure (BİPAP)? kullanımının etkisini değerlendirmek.

Çalışma Şekli: Prospektif, olgu serisi.

Hastalar ve Yöntem: Sekiz aylık bir sürede solunum yetmezliği nedeniyle YBÜ'ye kabul edilen 6 pediatrik olguya toplam 7 kez BİPAP tedavisi uygulandı. BİPAP etkisi; kalp ve solunum hızında, serum bikarbonat düzeylerinde, arteryel kan gazlarındaki düzelmeyle, hastanede kalış süresi ve komplikasyon gelişmesi gibi parametrelerle değerlendirildi.

Sonuçlar: Tedavi öncesi ve sonrası ortalama olarak; solunum hızında 17.2/dakika (8-32/dakika), kalp atım hızında 28.7/dakika (2-58/dakika), pCO2'de 29.8 mmHg (8-94 mmHg) ve serum bikarbonat düzeylerinde 4.9 mmol/L (1.2-9.6 mmol/L) azalma saptanırken, pO2'de 46.7 mmHg (7.4-72 mmHg) artma gözlendi. Bir olguda cilt irritasyonu dışında hiç komplikasyon gözlenmedi.

Tartışma: Kolay uygulanabilen ve oksijenasyonu arttıran BİPAP uygulaması, pediatrik olgularda invaziv mekanik ventilasyon gereksinimini azaltmakta ve dolayısıyla da komplikasyonlarından korumaktadır. Ülkemizde yakın zamanda, pediatrik olgularda daha yaygın kullanım alanı bulacağını beklemekteyiz.

Anahtar Kelimeler: BİPAP, Çocukluk çağı, Solunum yetmezliği, Yoğun bakım ünitesi, Noninvaziv mekanik ventilasyon.

 

Bilevel Positive Airway Pressure Support Practice in Pediatric Intensive Care Unit

Introduction: Approximately 30-50% of the children admitting to pediatric intensive care unit (ICU) have respiratory failure. Noninvasive mechanical ventilation has been shown to be usefull in acute and chronic respiratory failure in pediatric patients.

Aim: To evaluate the effect of bilevel positive airway pressure (BIPAP) use in children with acute or chronic respiratory failure in intensive care unit.

Design: Prospective, case series.

Patients and Methods: Six children during eight months period admitted to ICU with respiratory failure were enrolled in the study. BIPAP was used in all cases and effectiveness of therapy was assessed using parameters such as heart rate, respiratory rate, arterial blood gases, serum bicarbonate level, complication rate and length of hospital stay.

Results: The mean decrements in respiratory rate, heart rate, pCO2 levels and serum bicarbonate levels were 17.2/min (8-32/min), 28.7/min (2-58/min), 29.8 mmHg (8-94 mmHg) and 4.9 mmol/L (1.2-9.6 mmol/L) respectively, whereas mean increment in pO2 level was 46.7 mmHg (7.4-72 mmHg) after BIPAP treatment. Only one skin laceration was observed as a complication during treatment period.

Conclusion: BIPAP increases oxygenation and decreases need for invasive mechanical ventilation in children with respiratory failure. Its use is easy and complications are rare. We are expecting that in near future it will be used more widely in pediatric practice in our country.

Key Words: BIPAP, Intensive care unit, Pediatrics, Respiratory failure, Noninvasive mechanical ventilation.

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Nural KİPER

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi,

Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi, Sıhhıye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 29.03.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 04.05.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir