<< Geri Yazdır
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv
Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde

Invasive Candida Infections After Liver Transplantation: with a Case from the Literature

Yaşar BAYINDIR1


1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Inonu University Malatya, Turkey

ÖZET

Son dönem karaciğer yetmezliği olan hastalarda karaciğer transplantasyonu, tek tedavi seçeneğini oluşturmaktadır. Operasyon teknikleri, immünsüpresif etkili ajanlar, profilaktik veya tedavi amaçlı antifungal seçeneklerindeki gelişmelere rağmen, karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda fungal infeksiyonlar hala morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Kandida türleri, solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda görülen invaziv mantar infeksiyonlarının yaklaşık yarısında etkendir. Diğer invaziv mantar infeksiyonlarının aksine, kandida infeksiyonları çoğunlukla transplantasyondan sonra ilk üç ay içinde görülmekte ve çoğunlukla klasik nozokomiyal infeksiyonlar olarak değerlendirilmektedir. Kandida infeksiyonlarının en sık görüldüğü transplantasyon hastaları ise, karaciğer ve ince bağırsak alıcılarıdır. İnvaziv kandida infeksiyonlarının erken tanı ve tedavisi, solid organ transplant alıcılarında yönetimin ana hedefidir. Karaciğer transplant hastalarında, fungusidal etkinliğin yüksek olması, direnç oranlarının düşüklüğü, toksik etkilerinin olmayışı, ilaç etkileşim oranlarının azlığı nedeniyle anidulafungin ve diğer ekinokandinler iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bu yazıda, literatürden bir olgu eşliğinde karaciğer transplant alıcılarında invaziv kandida infeksiyonları ve yönetimi hakkında güncel bilgileri tartışmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer transplantasyonu, İnvaziv kandida infeksiyonu, Kandidemi, Antifungal tedavi.

Geliş Tarihi: 07/12/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 27/12/2012

ABSTRACT

Liver transplantation is the unique standard therapeutic intervention in patients with end stage liver failure. Despite improvements in operation techniques, immunosuppressive regimens and prophylactic or therapeutic options, invasive fungal infections in liver transplantation patients continue to be a significant cause of morbidity and mortality. Candida species are the most common causative agents in liver transplant patients, accounting for half of all invasive fungal infections in this population.  In contrast to other invasive fungal infections, Candida infections are mostly seen in the first three months after transplantation, and often viewed as the classic nosocomial infections. The most common Candida infections encountered are liver and small bowel recipients. Early diagnosis and treatment are the main goal of the management of invasive Candida infections in solid organ transplant patients. Anidulafungin or the other echinocandins may be considered as a good option in the liver transplant patients, because of high fungicidal activity and low resistance rates, lack of toxic effects, and too low drug-drug interactions. In this paper, it is aimed to discuss the current information about invasive Candida infections and their management in liver transplant recipients with a case of the literature.

Key Words: Liver transplantation, Invasive candidiasis, Candidemia, Antifungal therapy.

Received: 07/12/2012 • Accepted: 27/12/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Malatya-Türkiye

E-posta: yasarb44@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir