<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopi Uygulamaları

Bronchoscopy Practices in Intensive Care Unit

Burcu BAŞARIK1, Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU1, Alev GÜRGÜN1, Feza BACAKOĞLU1


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

ÖZET

Giriş: Fiberoptik bronkoskopi (FOB), yoğun bakım ünitesinde tanı ve tedavi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada; yoğun bakım ünitesinde yapılan FOB'ların endikasyonlarının, bulgularının, komplikasyonlarının, tanı ve tedaviye katkılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Kliniğimiz yoğun bakım ünitesinde yapılan bronkoskopiler retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya FOB yapılan 102 olgu (66'sı erkek, yaş ortalaması 63.3 ± 15.8 yıl) alınmıştır.

Bulgular: En sık FOB endikasyonları; 35 (%34.3) olguda nedeni bilinmeyen fokal ya da difüz infiltrasyon, 34 (%33.3) bağışıklığı baskılanmış olguda pnömoni, 24 (%23.5) olguda hastanede gelişen pnömoni, 19 (%18.6) olguda aspirasyon gereksinimi ve 18 (%17.1) olguda atelektazi olmuştur. En sık FOB bulguları; 58 (%56.9) olguda infeksiyon bulguları, 11 (%10.9) olguda alveoler hemoraji, 10 (%9.8) olguda fungal infeksiyon düşündüren plak ve 8 (%7.8) olguda mukus tıkacı olarak bulunmuştur. Bronkoskopik materyallerin mikrobiyolojik incelemeleriyle; bağışıklığı baskılanmamış 57 olgunun %47.4'ünde, bağışıklığı baskılanmış 45 olgunun ise %66.7'sinde etken izole edilmiştir (p= 0.04). Bronkoskopi işlemini izleyen süreçte 41 (%40.2) olgunun solunum örneklerinde bakteriyel etken üremesi saptanmış, en sık izole edilen mikroorganizmalar Acinetobacter baumannii (%21.6) ve Pseudomonas aeruginosa (%10.8) olmuştur. Olguların 67 (%65.7)'sinde FOB, tanı ve tedaviyi yönlendirmiştir. Bronkoskopi komplikasyonları; işlem sonrasında ateş (%22.5), hipotansiyon (%14.7), aritmi (%12.7) ve oksijen desatürasyonu (%6.7) olarak bulunmuştur.

Sonuç: FOB; yoğun bakımda izlenen olguların tanı ve tedavisine katkı sağlayan, güvenli bir işlemdir. Ancak bronkoskopi endikasyonu koyarken, işlem sonrasında artan dirençli gram-negatif bakteri infeksiyonu gelişme riski dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Bronkoskopi, Mortalite.

Geliş Tarihi: 26/05/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 22/06/2012

ABSTRACT

Introduction: Diagnostic and therapeutic bronchoscopy is often used in intensive care unit. In this study, we aimed to evaluate indications, findings, complications and contributions to diagnosis and treatment of bronchoscopy performed in intensive care unit.

Materials and Methods: Bronchoscopies performed in our intensive care unit were evaluated retrospectively between January 2008 and December 2009.

Results: 102 patients (66 males, mean age 63.3 ± 15.8 years) underwent bronchoscopy were included in the study. The indications for bronchoscopy were pneumonia of immunosuppressive cases in 45 (44.1%) patients, unknown cause of focal or diffuse infiltration in 26 (25.5%) patients, nosocomial pneumonia in 24 (23.5%) patients, requirement of aspiration in 18 (17.1%) patients and atelectasis in 18 (17.1%) patients. Bronhoscopy findings were signs of infection in 58 (56.9%) patients, alveolar hemorrhage in 11 (10.9%) patients, plaques suggestive fungal infection in 10 (9.8%) patients, mucus plugs in 8 (7.8%) patients, endobronchial mass in 3 (2.9%) patients. Infection agents were isolated in 47.4% of 57 immunocompetent patients and in 66.7% of 45 immunosuppressive patients by the microbiological examination of the bronhoscopic materials (p=  0.04). Bacterial agents were isolated in 41 patients after bronchoscopic evaluation and most common microorganisms were Acinetobacter baumannii (21.6%) and Pseudomonas aeruginosa (10.8%). Bronchoscopy directed diagnosis and treatment in 67 (65.7%) patients. The complications of bronchoscopy were found as fever (22.5%), hypotension (14.7%), arhytmia (12.7%) and oxygen desaturation (6.7%).

Conclusion: Bronchoscopy is a safe procedure which contributes intensive care unit patients' follow-up. However, increased risk of resistant gram-negative bacterial infection development after bronchoscopy should be taken into consideration.

Key Words: Intensive care unit, Bronchoscopy, Mortality.

Received: 26/05/2012 • Accepted: 22/06/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Burcu BAŞARIK

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: burcu_basarik@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir