<< Geri Yazdır
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen
Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı

Doripenem Susceptibility of Gram-Negative Bacteriae Isolated at Intensive Care Units
of Tepecik Training and Research Hospital 

Gülfem ECE1, Pınar ŞAMLIOĞLU1, Şükran KÖSE1, Gürsel ERSAN1, Sabri ATALAY1, Mustafa GÖNÜLLÜ2, Işıl KÖSE2


1 SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

İzmir, Türkiye

Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

2 SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye

Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

ÖZET

Giriş:Karbapenemler, bilinen en etkili antibiyotik grubudur. Ciddi infeksiyon etkeni olan Enterobacteriaceae (dirençli olanlar dahil) ailesi, anaeroplar, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. karbapenemlerin etki spektrumu içindedir. Uzun süredir klinik kullanımda olan bu grubun üyelerinden olan imipenem, meropenem ve ertapenem ülkemizde kullanılmaktadır. Bu sınıfın en yeni üyesi olan doripenem ise 2007 yılında "Food and Drug Administration (FDA)" onayı almıştır. Bu çalışmada, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitelerinden gönderilmiş klinik örneklerden izole edilen gram-negatif suşlardaki doripenem duyarlılığı araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yatarak tedavi gören hastaların 05 Ocak 2010-10 Mart 2011 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerinden izole edilen gram-negatif suşlardaki doripenem duyarlılığı Kirby Bauer disk difüzyon yöntemiyle araştırıldı. Konvansiyonel yöntemler ve otomatize Vitek 2 sistemi (BioMerieux, Fransa) ile tür identifikasyonu yapıldı. Dirençli izolatlarda doripenemin E-test (AB Biodisk, Sonla, İsveç) ile minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya hastanemiz yoğun bakım ünitelerinin çeşitli örneklerinden izole edilen toplam 223 suş alındı. Bunlar arasında 94 Acinetobacter baumannii, 52 Pseudomonas aeruginosa, 37 genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) pozitif Klebsiella pneumoniae ve 40 GSBL pozitif Escherichia coli bulunmaktadır. Dirençli suşların tamamının MİK değeri > 32 µg/mL'dir. Çalışmamızda GSBL pozitif izolatların tamamı doripeneme duyarlı bulundu. A. baumannii suşları; doripeneme %18.1, imipeneme %11.7 ve meropeneme %11.7 duyarlı saptandı. P. aeruginosa izolatları doripeneme %75 duyarlı bulunup, bu oran imipenem ve meropenem için %53.8 olarak saptandı.

Sonuç:Doripenem, duyarlı patojenlerin neden olduğu komplike intraabdominal infeksiyonlar, komplike üriner sistem infeksiyonları, hastane kökenli pnömoni ve ventilatörle ilişkili pnömoni tedavisinde kullanılabilen ajanlardan biridir. Çalışmamızda doripenemi; GSBL pozitif gram-negatif bakterilere karşı duyarlı ancak Acinetobacter spp. ve P. aeruginosa suşlarına oldukça dirençli olarak saptadık. Sonuç olarak doripenem çoklu ilaç direnci gösteren mikroorganizmalara yeni bir tedavi alternatifi olabilir ancak bunun için ileri araştırmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Doripenem, Gram-negatif bakteriler.

Geliş Tarihi: 27/07/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 23/04/2012

ABSTRACT

Introduction: Carbapenemas are the most potent antibiotics. The spectrum includes pathogens causing serious infections which are Enterobacteriaceae family (including resistant ones), anaerobes, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. Imipenem, meropenem and ertapenem are in clinical practice for a long time and avaible in our country. Doripenem, the newest member of this class, was approved by Food and Drug Administration (FDA) in 2007. In this study we investigated the susceptibility of doripenem against the gram-negative strains isolated from clinical specimens at the intensive care units of Tepecik Training and Research Hospital.

Materials and Methods: Gram-negative strains isolated from various clinical samples at Tepecik Training and Research Hospital Intensive Care Unit between 05 January 2010-10 March 2011 were taken into the study. The identification of the isolates were done by conventional methods and automatized Vitek 2 system (BioMerieux, France) at Tepecik Training and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology Laboratory. Doripenem susceptibility was studied by Kirby Bauer disk diffusion method. Minimal inhibitory concantration (MIC) values of the resistant strains were evaluated by doripenem E-test (AB Biodisk, Sonla, Sweeden).

Results: A total of 223 strains of were taken into the study. These isolates consisted of 94 Acinetobacter baumannii, 52 Pseudomonas aeruginosa, 37 extended spectrum beta-lactamase (ESBL) positive Klebsiella pneumoniae, and 40 ESBL positive Escherichia coli. The resistant isolates had MIC values > 32 µg/mL. ESBL positive isolates were all susceptible to doripenem. A. baumannii isolates were 18.1% susceptible to doripenem, 11.7% for imipenem and 11.7% to meropenem. P. aeruginosa strains were 75% susceptible to doripenem and 53.8% susceptible for both meropenem and imipenem.

Conclusion: Doripenem is active in the complicated intraabdominal infections complicated urinary tract infections, hospital acquired pneumoniae and ventilator associated pneumoniae. In our study doripenem was effective against ESBL positive gram-negative bacteriae, but mostly resistant for Acinetobacter spp. ve P. aeruginosa strains. Doripenem can be a new alternative for the multidrug resistant microorganisms, but further studies are needed.

Key Words: Intensive care, Doripenem, Gram-negative bacteriae.

Received: 27/07/2011 • Accepted: 23/04/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Gülfem ECE

Gaziler Caddesi No: 468 Yenişehir

Konak, İzmir-Türkiye

E-posta: drgulfemterek@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir