<< Geri Yazdır
Ventilatörle İlişkili Pnömonide Ampirik Tedavi Seçenekleri

Ventilatörle İlişkili Pnömonide Ampirik Tedavi Seçenekleri

Nurettin ERBEN1


1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine,

University of Eskisehir Osmangazi, Eskisehir, Turkey

ÖZET

Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), endotrakeal entübasyon sonrası 48 saat veya daha sonra gelişen pnömonidir. VİP'in mortalite oranı %20-50 arasında değişir. Erken ve uygun ampirik antibiyotik tedavisi, VİP'i olan hastalarda mortaliteyi önemli oranda azaltır. Ampirik tedavi verilirken antimikrobiyal seçimi; yakın zamandaki antibiyotik tedavisine, yoğun bakım ünitesindeki yerleşik floraya, altta yatan hastalıkların varlığına, mevcut kültür verilerine, çoklu ilaca dirençli patojenler için risk faktörlerine dayanmalıdır. Çoklu ilaca dirençli patojenler için risk faktörü taşıyan hastalara, geniş spektrumlu ampirik tedavi önerilir. Tedavi, etken izole edildiğinde duyarlılığına göre daraltılmalıdır. VİP'li hastalarda antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımı çoklu ilaca dirençli suşların ortaya çıkmasına ve antibiyotik toksisitesine neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Ampirik tedavi.

Geliş Tarihi: 16/05/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 25/05/2012

ABSTRACT

Choices of Empirical Therapy for Ventilator-Associated Pneumonia

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the pneumonia that develops 48 hours or longer after endotracheal intubation. The mortality rate of VAP ranges from 20% to 50%. Early and appropriate empirical antibiotic therapy significantly reduces mortality for patients with VAP. While giving empirical therapy, antimicrobial selection should be based upon risk factors for multidrug resistance pathogens, including recent antibiotic therapy, the resident flora in the intensive care unit, the presence of underlying diseases, and available culture data.  For patients with risk factors for multi drug resistance pathogens, empiric broad-spectrum therapy is recommended.  Therapy should be narrowed based upon the susceptibility pattern of the pathogens identified. Misuse or over use of antibiotics in patients with VAP may lead to multiple drug resistant strains of pathogens to evolve and to antibiotic toxicity.

Key Words: Ventilator-associated pneumonia, Empirical therapy.

Received: 16/05/2012 • Accepted: 25/05/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Nurettin ERBEN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eskişehir-Türkiye

E-posta: nurettinerben@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir