<< Geri Yazdır

Hastane Kökenli Pnömoni, Sağlık Hizmetiyle İlişkili Pnömoni,
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanımı ve Sürveyans

Yaşar BAYINDIR1


1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Malatya, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Inonu,

Malatya, Turkey

ÖZET

Hastane kökenli pnömoni, sağlık hizmetiyle ilişkili pnömoni ve ventilatörle ilişkili pnömoni; antimikrobiyal tedavi seçenekleri, destek tedaviler ve infeksiyon kontrol programlarındaki gelişmelere rağmen hala yüksek morbidite, mortalite ve maliyete neden olmaktadır. Bunun yanında doğru tanı ve sürveyans konusunda da bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Gecikmiş tanı, başlangıçta uygunsuz antibiyotik tedavisi ve destek tedavilerindeki gecikmeler klinik pratikte olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Tanıda klinik, laboratuvar ve radyolojik kriterler geliştirilmiş olmasına rağmen, kabul edilmiş altın standart bir yöntem bulunmamaktadır. Ayrıca, yanlış tanımlar sürveyans sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Sürveyans için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Ulusal Sağlık Hizmeti Güvenlik Ağı [Centers for Disease Control and Prevention, and the National Healthcare Safety Network (CDC/NHSN)] tarafından; klinik olarak tanımlanmış pnömoni, spesifik laboratuvar bulguları olan pnömoni ve immünkompromize hastalardaki pnömoni olmak üzere üç tip pnömoni tanımlanmıştır. Bu tanımlar dikkate alınarak standart, doğru ve uygulanabilir sürveyans yöntemi uygulanmalıdır. Sürveyansın uygulanması, lokal problemler ve önceliklerin belirlenmesi ve infeksiyon kontrol uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesinde en önemli adımdır. Yani sürveyans, pnömoni hızlarının azaltılmasında etkili bir uygulamadır.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, Tanım, Sürveyans.

Geliş Tarihi: 09/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 17/01/2012

ABSTRACT

Definition of Hospital-Acquired Pneumonia, Healthcare-Associated Pneumonia, Ventilator-Associated Pneumonia, and Surveillance

Hospital-acquired pneumonia, healthcare-associated pneumonia, and ventilator-associated pneumonia still cause high morbidity, mortality and cost; despite advances in antimicrobial therapy, supportive care, and infection control programs. Besides, some difficulties are faced in the accurate diagnosis and surveillance. Delayed diagnosis, initiating inappropriate antimicrobial therapy, and delayed supportive therapy may be associated with poor outcomes in clinical practices. Although several clinical, laboratory and radiological criteria have been proposed for diagnosis, there is no acceptable gold standard. Also, incorrect definitions directly affect the surveillance. For surveillance, three specific types of pneumonia were defined as clinically defined pneumonia (PNU1), pneumonia with specific laboratory findings (PNU2), and pneumonia in immunocompromised patients (PNU3) by Centers for Disease Control and Prevention, and the National Healthcare Safety Network (CDC/NHSN). Taking into account these definitions, a standard, accurate and feasible method of surveillance should be applied. Implementation of a surveillance process is the most important step to identify local problems and priorities, and evaluate the effectiveness of infection control activities. So, surveillance is an effective process to decrease the frequency of pneumonia.

Key Words: Pneumonia, Definition, Surveillance.

Received: 09/01/2012 • Accepted: 17/01/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Malatya-Türkiye

E-posta: yasarb44@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir