<< Geri Yazdır
Mekanik Ventilasyonun İnfeksiyon Dışı Akciğer Komplikasyonları ve İnfeksiyonlarla İlişkileri

Mekanik Ventilasyonun İnfeksiyon Dışı Akciğer Komplikasyonları ve
İnfeksiyonlarla İlişkileri

Ender GEDİK1


1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Department of Anesthesiology and Reanimation, Turgut Ozal Medical Center, Faculty of Medicine,

University of Inonu, Malatya, Turkey

ÖZET

Yoğun bakım ünitelerine başvuruların temel nedeni solunum yetersizliği ve bunun için gerekli olan mekanik ventilasyondur. Günümüzde en sık invaziv pozitif basınçlı ventilasyon kullanılmaktadır. Negatif basınçlı normal spontan solunumun tersine fizyolojik değildir. Mekanik ventilasyonun komplikasyonları yapay hava yolu sağlanması, pozitif basınçlı ventilasyon ve gerekli ilaçlardan kaynaklanabilir. İnvaziv mekanik ventilasyonun komplikasyonları hemodinamik depresyon, nozokomiyal infeksiyonlar, musküler distrofi, hava yolu hasarı, gaz değişiminde bozulma ve solunum işinde artış olarak sıralanabilir. Mekanik ventilasyon potansiyel olarak yaşam kurtarıcı bir tedavi olmasına rağmen komplikasyonlarının bir kısmı yaşamı tehdit edebilir. Bunlara ivedi ve doğru müdahale yaşam kurtarıcıdır. Mekanik ventilasyon alan hastalar daha fazla akciğer hasarı gelişimine duyarlıdır. Ventilatörle ilişkili akciğer hasarı akciğer koruyucu ventilasyon stratejilerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Nozokomiyal infeksiyonların çoğunluğu pnömoni, bu grubun çoğunluğu ise ventilatörle ilişkili pnömonidir. İnvaziv ventilasyonun sadece pnömoniyi değil üriner ve kateterle ilişkili infeksiyonları da artırdığı bildirilmiştir. İnfeksiyonları engellemenin temel koşulu olanaklı ise noninvaziv mekanik ventilasyondur. Spontan solunuma olanak sağlayan modlarla sedasyon ve kas gevşetici gereksinimi azalmakta, mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda kalış süresi kısalmaktadır. Ayrıca, spontan solunumun korunmasının tüm fizyolojik yararları sağlanmaktadır. Komplikasyonların tanınmasına ve engellenmesine yönelik kanıta dayalı güncel yaklaşımların uygulanması hasta güvenliğini artırarak yoğun bakım hekimlerinin altta yatan patofizyolojik sorunlara odaklanmasını sağlar.

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, Akciğer, Komplikasyon, İnfeksiyon.

Geliş Tarihi: 01/08/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 20/08/2011

ABSTRACT

The Non-Infectious Pulmonary Complications of Mechanical Ventilation and Its Relationship with Infections

The main reason of intensive care unit admissions is mechanical ventilation for acute respiratory failure. Today, invasive positive pressure ventilation is the most frequently used method. It is non-physiological compared to the normal spontaneous negative pressure breathing. The complications of mechanical ventilation may arise from ensuring artificial airway, positive pressure ventilation or drugs. These complications are hemodynamic depression, nosocomial infections, muscular dystrophy, airway injury, worsening of gas exchange and increase in work of breathing. Although mechanical ventilation has potential lifesaving properties, some of the complications may be life threatening. Prompt and correct management may be lifesaving. The patients with mechanical ventilation therapy are more susceptible to lung injury. The demonstration of ventilator associated lung injury has caused lung protective ventilation strategies. The main component of the nosocomial infections are pneumonia especially ventilator associated pneumonia. It was reported that invasive ventilation also increases urinary and catheter related infections besides pneumonia. The basis of prevention of these infections is non-invasive ventilation if possible. The use of ventilator modes which enable spontaneous breathing results as decrease in the sedative and muscle relaxant use, length of mechanical ventilation and intensive care unit stay. Additionally, all physiologic benefits of spontaneous breathing are provided. The application of current evidence based medicine for recognition and prevention of complications increases patient safety and provides intensive care unit physicians a better focus of underlying pathophysiologic problems.

Key Words: Mechanical ventilation, Lung, Complication, Infection.

Received: 01/08/2011 • Accepted: 20/08/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Ydr. Doç. Dr. Ender GEDİK

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Turgut Özal Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Anabilim Dalı

Malatya-Türkiye

E-posta: gedikender@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir