<< Geri Yazdır
Yoğun Bakım Hemşireliği Durum İndeksi Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirliği

Yoğun Bakım Hemşireliği Durum İndeksi Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirliği*

Hülya SARSILMAZ1, Asiye DURMAZ AKYOL1


1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Department of Internal Medicine Nursing, Faculty of Nursing, University of Ege, Izmir, Turkey

ÖZET

Giriş: Araştırma, Yoğun Bakım Hemşireliği Durum İndeksi Türkçe formunun Türk toplumu için geçerlilik ve güvenirliğini sınamak, geçerli ve güvenli bir indeksi literatürümüze kazandırmak amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Araştırmaya bir tıp fakültesi hastanesinin belirlenen yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan 504 yetişkin hasta alınmıştır. Araştırma verileri 15 Haziran 2010-30 Aralık 2010 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak; Birey Tanıtım Formu, Yoğun Bakım Hemşireliği Durum İndeksi (Critical Nursing Situation Index: CNSI), TISS-28 Skorlama Sistemi formu kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların en çok %35.71 oranında anesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde bulunduğu saptanmıştır. İndeksin dil eş değerliliği yapıldıktan sonra uzman görüşleri alınmış ve uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İndeksin geçerlilik analizi için fixed effect (sabit etki) modeliyle pooled (havuzlanmış) rölatif risk hesaplaması yapılmıştır. Pooled rölatif risk, ortalama bakım zamanının altında ve üzerinde zaman harcanan hastaların kritik (yanlış) uygulama insidansına göre hesaplanmıştır. Hastaların bağımlılık düzeyi ve ortalama bakım zamanı TISS-28 skorlama sistemi ve araştırma kapsamına alınan hastane için belirlenen bakım zamanı esas alınarak düzenlenmiş, %95 güven aralığındaki pooled rölatif riskin 1.49 (1.39-1.61) olduğu ve istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği saptanmıştır (p< 0.0001). İndeksin güvenirlik analizi için araştırmacı ve bağımsız araştırmacı arasındaki uyum (10 hasta) kappa istatistiğiyle değerlendirilmiş ve indeksin tüm maddeleri için bağımsız gözlemciler arası uyum düzeyinin K: 0.920 çok güçlü düzeyde olduğu ve istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği saptanmıştır (p= 0.000).

Sonuç: Bu sonuçlara göre Yoğun Bakım Hemşireliği Durum İndeksi Türk toplumuna yönelik olarak geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Yoğun bakım hemşireliği, İndeks, Hasta güvenliği, Kritik uygulama.

Geliş Tarihi: 30/12/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 31/01/2012

* Bu çalışma 8. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi (16-20 Kasım 2011)’nde poster olarak sunulmuştur.

ABSTRACT

Validity and Reliability of Critical Nursing Situation Index Turkish Form**

Introduction: The research was done in order to prove the validity and reliability of Critical Nursing Situation Index Turkish Form for Turkish society, and to add a reliable and valid index into our literature.

Materials and Methods: For the research, 504 adult patients who were staying in the determined intensive care units of a Medical Faculty Hospital were included. The data were collected between June 15, 2010-December 30, 2010. Individual Description Form, Critical Nursing Situation Index (CNSI), TISS-28 Scoring System were used as data collection tools in the research.

Results: It was detected that at most 35.71% of the patients in the scope of this survey were in Anesthesia and Reanimation Intensive Care Unit. Following the completion of language equivalence of the index, necessary expression changes were done in direction of specialists’ opinions obtained. Pooled relative risk with fixed effect model was calculated for the validity analysis of the index. Pooled relative risk was calculated according to the critical situations incidence of the patients on whom less and more care time than the average care time was spent. As dependence level and the average care time of the patients were regulated based both on TISS-28 scoring system and the determined care time for the hospital in the this research, it was detected that the pooled relative risk in the 95% confidence interval was 1.49 (1.39 to 1.61) and showed statistically significance (p< 0.0001). For the reliability of the index, the harmony between the researcher and an independent researcher were evaluated with the kappa statistic (10 patients) and it was detected that the interjudge harmony level for all index items was at K= 0.920 very strong level and showed statistically significance (p= 0.000).

Conclusion: According to these results, Critical Nursing Situation Index was reliable and valid for the Turkish society. The suggestions have been made in accordance with these results.

Key Words: Critical care, Critical care nursing, Index, Patient safety, Critical application.

Received: 30/12/2012 • Accepted: 31/01/2012

** This research was presented as poster in 8th National Internal and Surgical Sciences Intensive Care Congress (16-20 November 2011).

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Hmş. Hülya SARSILMAZ

2377 Sokak No: 7

Gültepe, İzmir-Türkiye

E-posta: ruya-m@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir