<< Geri Yazdır
Dirençli Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi

Dirençli Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi

Yeşim TAŞOVA1


1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve  Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Adana, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Cukurova,

Adana, Turkey

ÖZET

Gram-pozitif mikroorganizmaların hem toplumda hem de hastanede yol açtığı pek çok ciddi infeksiyon vardır. Aynı zamanda çok ilaca direnç sadece birkaç tedavi seçeneği bırakacak kadar artmaktadır. Gram-pozitiflerin yol açtığı infeksiyonlar metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), vankomisine dirençli enterokok (VRE) ve penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae gibi tedavisi zor etkenlerle gelişir. Vankomisine direnç gelişimi/duyarlılıkta azalma ve klinik başarısızlık raporları artarak ortaya çıkmaktadır. Ciddi gram-pozitif infeksiyonları vankomisinle tedavi ederken izolatların detaylı duyarlılık analizi ve uygun dozun kullanımı önemlidir. Diğer eski ilaçların da (trimetoprim-sülfametoksazol, klindamisin, rifampisin gibi) terapötik önemi olabilir. Son dekadda kinupristin-dalfopristin, linezolid, tigesiklin, daptomisin ve dalbavansin gibi yeni antimikrobiyaller geliştirildi. Yeni ajanlar pek çok ciddi gram-pozitif izolata etkili olmakla birlikte direnç sorunu devam etmektedir. Farmakokinetik profilleri ve güvenlik profilleri uygun olan gram pozitiflere karşı yeni ajanlara klinik ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Gram-pozitif mikroorganizmalar, Tedavi, Çok ilaca direnç, Anti-gram-pozitif ajanlar.

Geliş Tarihi: 07/03/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 13/03/2012

ABSTRACT

Current Therapy of Infectious Caused by Resistant Gram-Positive Bacteria

Many serious infections are caused by gram-positive organisms in both community and hospital settings. At same time, multiple antibiotic resistance is on rise, often leaving few therapeutic options. Infections caused by gram-positive pathogens are increasingly difficult to treat due to pathogens such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant enterococci (VRE) and penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae. Reports of resistance/decreased susceptibility to, and clinical failures with vancomycin are increasingly emerging. Treating serious gram-positive infections with vancomycin requires a detailed analysis of isolate susceptibility and appropriate dosing are important. Other older antimicrobial agents (clindamycin, cotrimaxsazol, rifampicin etc.) may play an important therapeutic role. New antimicrobials have been developed during the past decade, including quinupristin/dalfopristin, linezolid, tigecycline, daptomycin and dalbavancin. Newer agents are effective in the treatment of serious Gram-positive infections; however, resistant isolates of gram-positive organisms. There is a clinical need for new antimicrobials that have suitable pharmacokinetic properties and safety profiles, with activity against these gram-positive pathogens.

Key Words: Gram-positive microorganism, Treatment, Multidrug resistance, Anti-gram-positive agents.

Received: 07/03/2012 • Accepted: 13/03/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Adana-Türkiye

E-posta: ytasova@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir