<< Geri Yazdır
İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ampirik Antibiyotik Tedavisi

İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ampirik Antibiyotik Tedavisi

Esragül AKINCI1


1 SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Numune Training and

Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

İntraabdominal infeksiyonlar polimikrobiyaldir ve çoğunda etkenler gastrointestinal flora elemanlarıdır. Hastalığın prognozu etkin hemodinamik destek, yeterli kaynak kontrolü ve zamanında uygun antibiyotiğin başlanmasıyla direkt ilişkilidir. Seçilecek antibiyotiklerde aranan temel özellik etkinliktir. Antibiyotik spektrumu olası tüm etkenleri (aerobik ve fakültatif anaerobik gram-negatif basiller, aerobik gram-pozitif koklar, zorunlu anaeroplar) kapsamalıdır ve zaman kaybetmeden başlanmalıdır. İnfeksiyonun tipi (toplum kökenli, hastane kökenli) ve risk grubu (hafif/orta veya yüksek) dikkate alınmalıdır. Önceki antibiyotik kullanım öyküsü bilinmelidir. Lokal antimikrobiyal direnç verileri dikkate alınarak tedavi seçenekleri belirlenmelidir. Yüksek riskli ve ciddi infeksiyonlarda başlangıçta geniş spektrumlu tedavi başlanmalı, daha sonra kültür sonuçlarına göre daraltılmalıdır. Kaynak kontrolüyle birlikte uygun ve erken ampirik antimikrobiyal tedavinin başlanması, morbidite ve mortaliteyi önemli düzeyde azaltır. Bununla birlikte, ampirik tedaviyi optimize ederken de gereksiz antibiyotik kullanımına ve direnç artışına yol açılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: İntraabdominal, Ampirik tedavi, Antibiyotik, İnfeksiyon.

Geliş Tarihi: 02/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 09/01/2012

ABSTRACT

Empiric Antimicrobial Treatment in the Management of Intra-abdominal Infections

Intra-abdominal infections are polymicrobial infections and most of the bacteria as the cause of intra-abdominal infections are derived from the indigenous flora of the gastrointestinal tract. The prognosis of the disease is related to efficient hemodynamic support, adequate source control and proper antimicrobial treatment. The spectrum of antimicrobial therapy must cover all of the probable pathogens (gram-positive and gram-negative aerobic and facultative organisms, obligate anaerobes) and must be started on time. Type of the infection (community-acquired or nosocomial), the risk groups (mild/moderate or high), previous antimicrobial treatment history and local antimicrobial resistance patterns must be taken in to account. In the high risk and severe infections, broad spectrum antimicrobial treatment should be started initially. According to the results of the cultures, spectrum may be narrowed. Adequate source control and proper antimicrobial treatment decrease the morbidity and mortality significantly. However, when optimizing the empiric treatment, we must avoid the unnecessary antibiotic usage and increasing of the antimicrobial resistance.

Key Words: Intra-abdominal, Empiric treatment, Antibiotic, Infection.

Received: 02/01/2012 • Accepted: 09/01/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Esragül AKINCI

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Ankara-Türkiye

E-posta: esragulakinci@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir