<< Geri Yazdır
Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarının Sınıflandırılması ve Etyolojisi

Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarının Sınıflandırılması ve Etyolojisi

İlkay KARAOĞLAN1


1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Sahinbey Hospital, Faculty of Medicine,

University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey

ÖZET

Deri ve yumuşak doku infeksiyonları gerek toplum kökenli gerek hastane kökenli infeksiyonların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hastalığın klinik yelpazesi çok geniştir. İnfeksiyon çok hafif bir klinik tabloyla karşımıza çıkabileceği gibi hayatı tehdit eden ciddi infeksiyonlar olarak da karşımıza çıkabilir. Önemli olan hastalığın klinik şiddetini ve tanısını doğru koyup, tedaviyi uygun bir şekilde planlayabilmektir. Bu amaçla çeşitli sınıflandırmalar geliştirilmiştir. Eron sınıflandırması günlük pratikte deri ve yumuşak doku infeksiyonlu bir hastada hekimin yaklaşımını kolaylaştırabilecek bir sınıflandırmadır. Fakat deri ve yumuşak doku infeksiyonlarını tanımlayabilmek, yüzeyel ve derin infeksiyonların ayırımını yapmak etyoloji, hastalığın prognozu ve tedavi protokolü için önem arz eder. Bu yazıda toplum kökenli deri ve yumuşak doku infeksiyonlarının üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. Bu infeksiyonlar yüzeyel ve derin doku infeksiyonları olarak sınıflandırılarak tanımları ve infeksiyondan sorumlu etken patojenlerinden bahsedilmiştir. Fronkül, karbonkül, erizipel ve hafif seyirli selülit olgularında stafilokok ve streptokok gibi gram-pozitif etkenler ön plandadır. Ampirik tedaviyle bu olgularda başarılı sonuçlar alınabilir. Oysa derin doku infeksiyonlarında veya nekrotizan infeksiyonlarda etken polimikrobiyal olabilir veya alışılmışın çok dışında olabilir. Bu infeksiyonlarda etken izolasyonu önem arz eder. İnfekte dokudan Gram boyama, etken izolasyonu için doku biyopsisi ve/veya aspirasyonu derin doku infeksiyonlarında gerekliliktir. Nekrotizan fasiyit gibi bir derin doku infeksiyonunda infekte dokunun ve nekrozun derinliğini tespit edebilmek en doğru cerrahi eksplorasyonla mümkündür. Bu olgularda cerrahi debridman ve uygun antibiyoterapi hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: Cilt altı, İnfeksiyon, Bakteriyel.

Geliş Tarihi: 15/04/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 25/04/2011

ABSTRACT

Classification and Etiology of Skin and Soft Tissue Infections

Skin and soft tissue infections constitute the majority of both community-acquired and nosocomial infections. Clinical range of the disease is very wide. Infection can show up as a mild clinical form as well as a fatal severe infection. The most important issue is to diagnose the disease, to define the severity and to plan the treatment accordingly. Therefore, different classifications have been developed for this reason. Eron classification is a classification, which can simplify the physician's approach to a patient with skin and soft tissue infection in daily practice. However, definition of skin and soft tissue infections and differentiation of superficial from deep infections provide significance for the etiology, disease prognosis and treatment protocol. This paper is mainly about community-acquired skin and soft tissue infections. The definitions of these superficial and deep infections and pathogenic agents responsible for them have been summarized. Gram-positive agents like staphylococcus and streptococcus are prominent in furuncle, carbuncle, erysipelas and mildly progressive cellulitis cases. Successive outcomes can be achieved by empirical treatment in these cases. However, agents in deep tissue and necrotizing infections can be polymicrobial or very exceptional. Isolation of the agents in these infections is very important. Gram staining of infected tissue, tissue biopsy and/or aspiration for agent isolation must be performed in deep tissue infections. Surgical exploration is the safest course to define the infected tissue and depth of the necrosis in deep tissue infections like necrotizing fasciitis. In these cases, surgical debridement and appropriate antibiotic therapy are life-saving.

Key Words: Skin structure, Infection, Bacterial.

Received: 15/04/2011 • Accepted: 25/04/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. İlkay KARAOĞLAN

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şahinbey Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Gaziantep-Türkiye

E-posta: ikaraoglan10@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir