<< Geri Yazdır

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Personelinin El Yıkama Alışkanlıkları#

Kaya YORGANCI*, Doruk ELKER*, Volkan KAYNAROĞLU*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

 

Amaç: Cerrahi yoğun bakımda çalışan sağlık personelinin hasta izlemi sırasında el yıkama alışkanlıklarını belirlemek.

Çalışma Şekli: Prospektif gözleme dayalı çalışma.

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir aylık süre içerisinde her gün rastgele belirlenmiş bir zamanda, 30 dakika süreyle el yıkamanın gerekli olduğu haller ve bu hallerde el yıkamanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği gözlenmiştir. Ünite çalışanları (%18'i hemşire, %67'si hekim ve %15'i yardımcı sağlık personeli) çalışma hakkında bilgilendirilmemiştir.

Sonuçlar: İkiyüzdoksansekiz el yıkanması gereken halde, ortalama el yıkama sıklığı %40 olarak bulunmuştur. El yıkama alışkanlıkları hekimlerde %28, hemşirelerde %48 ve yardımcı sağlık personelinde %42'dir. Hekimler yara bakımı ile aynı hastada temiz ve kirli bölgeler arasında temas sırasında daha seyrek ellerini yıkamışlardır. Hemşireler de temiz-kirli bölgelerle temas arasında ve damar yolu ile ilgili girişimlerde daha az oranda ellerini yıkamışlardır.

Tartışma: Genel olarak, el yıkama alışkanlığı orta düzeydedir. Sağlık personeli arasındaki el yıkama alışkanlıklarındaki farklılık ve hekimlerin el yıkama kurallarına uymamaları çeşitli önlemlerin alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: El yıkama, Yoğun bakım, Hastane infeksiyonları, İzolasyon, Antibiyotik rezistansı, Sürveyans.

 

Compliance with Handwashing in a Surgical Intensive Care Unit

Aim: To identify the compliance with handwashing in surgical intensive care workers during routine patient care.

Design: Prospective observational study.

Materials and Methods: This study took place in the Surgical Intensive Care Unit of Hacettepe University Department of General Surgery. A surgery resident recorded potential opportunities for and actual performance of handwashing during 30-minute observation periods distributed randomly during day over one month. Participants were nurses (18%), physicians (67%) and other health care workers (15%). Unit personnel were not informed about the study.

Results: In 298 observed opportunities for handwashing, average compliance was 40%. The compliance with handwashing was lower among physicians (28%) than among nurses (48%) and health care workers (42%). Noncompliance was higher during wound dressing changes and care between dirty and clean body site for physicians. Among nurses noncompliance was higher during care between dirty and clean body site and vascular line changes.

Conclusion: Compliance with handwashing was moderate. Variation with the type of health care worker and low compliance among physicians suggest that targeted educational programs and feedback control may be useful.

Key Words: Handwashing, Intensive care, Nosocomial infections, Isolation, Antibiotic resistance, Surveillance.

 

# Bu araştırma, 'European Society for Intensive Care Medicine'nin 30 Eylül-3 Ekim 2001 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısında sunulmuştur.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Kaya YORGANCI

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Koz Apartmanı No: 129/9

06570, Maltepe-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 10.02.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir