<< Geri Yazdır

Septik Farelerde Deksmedetomidin ve Midazolamın Gastrointestinal Motilite Üzerine Etkileri

Osman ESEN1, Banu ÇEVİK1, Hayrunisa KAHRAMAN2, Serhan ÇOLAKOĞLU1


1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

İstanbul, Türkiye

Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Clinic of Pediatric Surgery, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Giriş: Septik hastalarda gastrointestinal sistemin yönetilmesi oldukça karmaşık bir konudur. Sedatif ilaç infüzyonu gereksinimi göz önüne alındığında yoğun bakım hastalarında bu konu iki ucu keskin bıçak haline gelmektedir. Deksmedetomidin ve midazolam mekanik ventilasyon konforunun ve hasta bakımının iyileştirilebilmesini sağlamak için yoğun bakım hastalarında sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlardır. Bu çalışmada, bu ilaçların deneysel sepsis modelinde gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Sepsis oluşturmak için çekal ligasyon ve perforasyon (ÇLP) yöntemi kullanıldı. Standart laboratuvar koşullarını takiben 48 dişi Wistar-Albino fare rastlantısal olarak altı gruba ayrıldı; Grup I: Sham-opere ve salin, Grup II: Sham-opere ve deksmedetomidin, Grup III: Sham-opere ve midazolam, Grup IV: ÇLP ve salin, Grup V: ÇLP ve deksmedetomidin, Grup VI: ÇLP ve midazolam. Gastrointestinal geçiş, aktif kömürün pilorik sfinkterden olan uzaklığının toplam ince bağırsak uzunluğuna oranı (%) olarak hesaplandı.

Bulgular: Sham-opere grupta, deksmedetomidin gastrointestinal geçişi anlamlı olarak yavaşlattı (deksmedetomidin uygulanan farelerde %18.13 ± 6.71, midazolam uygulanan farelerde %60.43 ± 7.93). ÇLP grubunda, gastrointestinal sistem üzerinde sepsisin neden olduğu değişiklikler nedeniyle gastrointestinal geçiş sham-opere gruba oranla anlamlı şekilde düşüktü. Septik farelerde her iki ilacın gastrointestinal geçiş üzerine etkisi benzer bulundu (Grup V’te %27.17 ± 11.84, Grup VI’da %22 ± 7.14, p= 1.00).

Sonuç: Hem deksmedetomidin hem de midazolam septik hastalarda benzer klinik seyir nedeniyle sedasyon amacıyla kullanılabilir. Bu ilaçların gastrointestinal sistem üzerine uzun dönem etkilerinin aydınlatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Gastrointestinal motilite, Deksmedetomidin, Midazolam.

Geliş Tarihi: 09/05/2011 • Kabul Ediliş Tarihi: 09/01/2012

ABSTRACT

The Effects of Dexmedetomidine and Midazolam on Gastrointestinal Motility in Septic Rats

Introduction: Management of gastrointestinal system is a challenge in septic patients. As far as the necessity of sedative drug infusion is concerned it can be a double-edged sword issue in intensive care units (ICU). Dexmedetomidine and midazolam are the drugs used in ICUs for sedation to provide the comfort in mechanical ventilation and optimize patient care. In this study, the effects of these drugs on gastrointestinal motility in an experimental model of sepsis were investigated.

Materials and Methods: A cecal ligation and perforation (CLP) method was used to induce sepsis. Following standard laboratory conditions, 48 female Wistar-Albino rats were randomly divided into 6 groups: Group I: Sham-operated and saline, Group II: Sham-operated and dexmedetomidine, Group III: Sham-operated and midazolam, Group IV: CLP and saline, Group V: CLP and dexmedetomidine, Group VI: CLP and midazolam. Gastrointestinal transit was calculated as the ratio of the distance of charcoal from pyloric sphincter to the total length of the small intestine. 

Results: In sham-operated groups, dexmedetomidine significantly inhibited the gastrointestinal transit (18.13 ± 6.71% in dexmedetomidine-treated rats vs 60.43 ± 7.93% in midazolam-treated rats) In the CLP groups, gastroin testinal transit was significantly less than sham-operated groups because of the sepsis induced alterations in gastrointestinal motility. The effect of both drugs on gastroin testinal transit in septic rats was similar (27.17 ± 11.84% in Group V, 22 ± 7.14% in Group VI, p=1.00).

Conclusion: Both dexmedetomidine and midozolam can be used safely as sedation agent in septic patients with a similar clinical profile. Long-term effects of these drugs on gastrointestinal motility must be elucidated.

Key Words: Sepsis, Gastrointestinal motility, Dexmedetomidine, Midazolam.

Received: 09/05/2011 • Accepted: 09/01/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Banu ÇEVİK

Bağdat Caddesi

Noter Sokak No: 10/12

Erenköy, İstanbul-Türkiye

E-posta: banueler@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir