<< Geri Yazdır
Postoperatif ve Posttravmatik Böbrek Yetmezliği: Yeni Ne Var?

Postoperatif ve Posttravmatik Böbrek Yetmezliği: Yeni Ne Var?

A. Ziya ANADOL1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of General Surgery, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

ÖZET

Böbrek fonksiyonlarının postoperatif dönemde bozulması, serum kreatinin düzeyinde artış ve buna eşlik eden oligüri ile kendini gösterir. Uygulanan cerrahinin türü ile genellikle ilişkili olan bu durum ciddi bir komplikasyondur. Çoğu zaman sistemik hipotansiyon, hipovolemi ve kalp fonksiyonlarında yetersizlikle ortaya çıkan bu yetmezlik, çeşitli skorlama sistemleriyle sınıflandırılmakta fakat etkin tedavi yöntemleri açısından hala araştırılmaktadır. Travma sonrası görülen böbrek hasarı ise genel olarak rabdomiyoliz ile ilişkilendirilmekte ve günümüzde bile önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olmaya devam etmektedir. Her iki klinik durum da benzer mekanizmalarla ilerlemekte ve böbrek dışı etkilerini benzer yollarla oluşturmaktadır. Bu ciddi yetmezliğin tedavisinde koruyucu önlemler daha etkin olsa da, klinik durum ortaya çıktıktan sonra renal replasman tedavileri dışında fazla bir tedavi seçeneği kalmamaktadır. Zamanlama, doz ve süresi konusunda çalışmalar devam eden bu tedavinin günümüzdeki uygulanış tarzı, bu derlemenin ana temasını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek yetmezliği, Renal replasman tedavisi.

Geliş Tarihi: 07/10/2010 • Kabul Ediliş Tarihi: 11/10/2010

ABSTRACT

Postoperative and Posttraumatic Renal Insufficiency: What Is New?

Acute deterioration in renal function results in oliguria and increase in serum creatinine level in the postoperative period. This is one of the most serious complications in surgical patients. Renal hypoperfusion as a consequence of systemic hypotension, hypovolemia and cardiac dysfunction is the leading cause in almost all cases. Although the incidence varies with different surgical procedures, the underlying problem has now been better understood. As for posttraumatic renal insufficiency, rhabdomyolysis is the underlying mechanism. For both entities, clinical behaviour is always similar in terms of extra-renal complications and long-term outcome. Current literature is capable of explaining the pathophysiology of this type of failure. However, debate goes on about different strategies to provide renal protection. Strategies for rescue therapy-so called renal replacement therapy-are either diverse or need to be proven by randomized clinical trials. The aim of this review is to emphasize the clinical aspects of postoperative and posttraumatic renal failure as well as the therapeutic options.

Key Words: Renal insufficiency, Renal replacement therapy.

Received: 07/10/2010 • Accepted: 11/10/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. A. Ziya ANADOL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

06500 Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: zanadol@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir