<< Geri Yazdır
Üst Ekstremite İnfeksiyonları

Üst Ekstremite İnfeksiyonları

Sibel GÜNDEŞ1


1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Kocaeli, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Kocaeli University,

Kocaeli, Turkey

ÖZET

El, yaralanma riski en yüksek olan organlarımızdandır. Her türlü travma, özellikle penetre olanlar, ele patojen bakteri girişine yol açabilir. Bu infeksiyonların büyük çoğunluğu deri ve subkütan dokunun etkilendiği yüzeyel infeksiyonlardır. Ancak el infeksiyonları, elde deri, tendon, kemik ve eklemin birbirine çok yakın olmasından dolayı önemlidir. Bu bölgede gelişen infeksiyonun kontrol edilememesi, elin fonksiyonunu yitirmesi, hatta amputasyonlara varan telafisi imkansız kayıplara yol açabilir. Yüzeyel infeksiyonun yayılması veya primer gelişen üst ekstremitenin nekrotizan infeksiyonları daha nadir görülen, ancak hayatı tehdit eden infeksiyonlardır. Bu infeksiyonları tanımlayan farklı terimler kullanılmakla beraber, tümünün ortak özellikleri, subkütan doku ve fasiyal düzlemde hızla yayılmalarıdır. İnfekte uzva yaklaşımda ilk basamağı hızlı tanı ve gecikmeden yapılan cerrahi müdahale oluşturur ki bu müdahale ile hastalığın sınırlarını belirlemek, tanı amacıyla derin doku kültürü almak ve tüm nekrotik dokunun temizlenmesi mümkündür. Bu infeksiyonların ampirik tedavisi hem aerop hem de anaerop etkenleri kapsamalıdır. Ampisilin veya ampisilin-sulbaktamın klindamisin veya metronidazol ile kombinasyonu iyi birer ilk seçenektir. Hastaneye yatma öyküsü olan hastalarda, dirençli gram-negatif bakteri olasılığı göze alınarak, sefoperazon-sulbaktam, piperasilin-sulbaktam, üçüncü kuşak sefalosporin, florokinolon veya karbapenem grubu antibiyotiklerin aminoglikozidler ile kombinasyonları önerilebilir. Etkenin streptokok olması durumunda, klindamisin ile penisilin kombinasyonu önerilmelidir. Antibiyotik tedavisi kültür sonucuna göre değiştirilerek, daraltılabilir. Fulminan olgularda septik hastaların yoğun bakım takibi ve erken amputasyonun hayat kurtarıcı rolü vardır.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku infeksiyonları, Nekrotizan fasiyit, Üst ekstremite, Mortalite.

Geliş Tarihi: 24/06/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 04/07/2010

ABSTRACT

Infections of Upper Extremities

The hand can easily be injured during everday activities. Any trauma to the hand, particularly a penetrating trauma, may introduce damaging pathogens. Most infections of the hand and fingers involve only the skin and subcutaneous tissue, but the risk of serious complication still exists because of the close proximity of skin, tendon, joint and bone tissue. Any infection that can not be controlled can cause loss of function or even limb loss. Necrotising infections involving the upper extremities is an uncommon, but potentially life-threatening infections. Various synonyms for this type of infection are used, all characterized by a rapid spreading infection of the subcutaneous tissue and in particular the fascia. The management of infected extremities requires a rapid diagnosis, dedicated aggressive surgical debridement as soon as possible, to define the extent of disease and resect necrotic tissue. Empiric antibiotics should cover aerobic and anaerobic organisms. Ampicillin or ampicillin-sulbactam plus clindamycin or metronidazole are good first choices. For patients who have been hospitalized previously, gram-negative coverage should be improved by substituting sefoperazone-sulbactam, piperacillin-tazobactam, a third generation cephalosporin, a carbapenem, a fluoroquinolone with or without an aminoglycoside for the ampicillin or ampicillin-sulbactam. If group A streptococcal infection is suspected, we recommend the combination of clindamycin and penicillin. Antibiotic therapy should be narrowed based upon operative culture results and susceptibility patterns when these become available. In fulminated cases early amputations, maximal intensive care treatment of the septic patient are required, where all means are warranted to save the patients life.

Key Words: Soft tissue infection, Necrotizing fasciitis, Upper extremity, Mortality.

Received: 24/06/2010 · Accepted: 04/07/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ

Elalmış Caddesi Merit Life Park Evleri B/12. 34014

Ümraniye, İstanbul-Türkiye

E-posta: sgundes@yahoo.com


[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir