<< Geri Yazdır
Erişkin Karaciğer Naklinde Postoperatif Bakım

Erişkin Karaciğer Naklinde Postoperatif Bakım

Aydıncan AKDUR1, Şinasi SEVMİŞ1, Hamdi KARAKAYALI1


1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Department of General Surgery, Faculty of Medicine, University of Baskent, Ankara, Turkey

ÖZET

Karaciğer nakli 1963 yılından beri son dönem karaciğer yetmezliği ve akut karaciğer yetmezliğinin tek tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür. Günümüzde bu endikasyonlara ek olarak primer ve sekonder karaciğer tümörleri, alveoler kist hidatik gibi parazitik karaciğer hastalıkları, bazı koagülasyon bozuklukları, metabolik hastalıklar ve masif karaciğer travmalarının tedavisinde kullanılmaktadır. Karaciğer naklinin başlamasından günümüze kadar geçen sürede postoperatif bakım yöntemleri hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir.  Karaciğer nakli sonrası yoğun bakım ünitesinden başlayarak yaşam boyu süren ve multidisipliner yaklaşımla hasta takibi yapılır. Karaciğer nakli sonrası hastalar mortalite ve morbiditeyi etkileyen teknik (hepatik arter, portal ven, hepatik ven, safra yolu ve diğer cerrahi komplikasyonlar), kardiyovasküler, nörolojik, renal ve pulmoner komplikasyonlar açısından yakın takip edilmeli, ortaya çıkabilecek problemlere hızlı bir şekilde tanı konulmalı ve tedavi edilmelidir. Erken tanı alan komplikasyonların çoğu gelişmiş radyolojik ve endoskopik yöntemler ile greft kaybı gelişmeden ve retransplantasyona gerek kalmadan tedavi edilebilir. Bu çalışmada cerrahi açıdan karaciğer nakli sonrası hasta yönetimi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer nakli, postoperatif bakım, komplikasyonlar.

Geliş Tarihi: 18/01/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 25/01/2010

ABSTRACT

Post-Operative Management of Adult Liver Transplantation

Since 1963, liver transplantation has been the only treatment of acute liver failure and end-stage liver failure. Recently, it has also been used in the treatment of primary and secondary liver tumors, infestation liver disease like alveolar cyst hydatid, some coagulation disorders, metabolic disease, and massive liver trauma. Post-operative care has shown a rapid development from the beginning of liver transplantation until today. These patients should be followed life-long in a multidisciplinary manner starting post-operatively from the intensive care unit. Post-operatively, patients should be followed closely for technical (hepatic artery, portal vein, hepatic vein, bile duct, and other surgical complications), cardiovascular, neurological, renal, and pulmonary complications that can affect mortality and morbidity, and complications should be diagnosed urgently. If these complications, especially technical, are detected early, interventional radiology and endoscopic approaches can be an optional treatment before graft loss and retransplantation. In this study, we evaluated post-operative management of adult liver transplantation.

Key Words: Liver transplantation, post-operative management, complications.

Received: 18/01/2010 · Accepted: 25/01/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Prof. Dr. Hamdi KARAKAYALI

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

5. Sokak No: 48

06490 Bahçelievler, Ankara-Türkiye

E-posta: drhamdi@baskent-ank.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir