<< Geri Yazdır
Kan Dolaşımı İnfeksiyonları ve Daptomisin

Kan Dolaşımı İnfeksiyonları ve Daptomisin

Özlem Güzel TUNÇCAN1, Dilek ARMAN1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Ankara, Türkiye

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi,

Ankara, Turkey

ÖZET

Kan dolaşımı infeksiyonları ciddi morbidite ve mortalite nedeni olarak önemini sürdürmektedir. En sık etken olan stafilokok suşlarında son yıllarda gözlenen direnç artışı ve Staphylococcus aureus suşlarında vankomisin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) düzeylerindeki artış tedavi problemlerine yol açmaktadır. Vankomisin MİK ≥ 2 mg/L olan suşlarla gelişen infeksiyonlarda linezolid veya daptomisin gibi alternatif tedavi seçenekleri önerilmektedir. Daptomisin yakın zamanda ülkemizde de kan dolaşımı infeksiyonları ve sağ kalp endokarditi olgularında kullanım için ruhsat almış, lipopeptid sınıfı bir antibiyotiktir.

Anahtar Kelimeler: Kan dolaşımı infeksiyonu, endokardit, Staphylococcus aureus, vankomisin, daptomisin.

Geliş Tarihi: 01/06/2010 · Kabul Ediliş Tarihi: 07/06/2010

ABSTRACT

Bloodstream Infections and Daptomycin

Bloodstream infections have a high impact on patient morbidity and mortality rates. The most prevalent causative microorganism is Staphylococcus spp. Increasing resistance rates of staphylococci, and vancomycin minimum inhibitor concentration (MIC) creep for Staphylococcus aureus results in treatment problems. For the infections of isolates with vancomycin MIC ≥ 2 mg/L, alternative treatments such as linezolid or daptomycin are recommended. Daptomycin is a lipopeptid antimicrobial and has been approved recently in Turkey for bloodstream infections and right-sided endocarditis.

Key Words: Bloodstream infections, endocarditis, Staphylococcus aureus, vancomycin, daptomycin.

Received: 01/06/2010 · Accepted: 07/06/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Öğr. Gör. Dr. Özlem Güzel TUNÇCAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Beşevler, Ankara-Türkiye

E-posta: oguzel@gazi.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir