<< Geri Yazdır
Varfarin Toksisitesi ve Amiodaron Tedavisi ile İlişkili İki Alveoler Hemoraji Sendromu Olgusu

Varfarin Toksisitesi ve Amiodaron Tedavisi ile İlişkili İki Alveoler Hemoraji Sendromu Olgusu

M. Sezai TAŞBAKAN1, Özer ÖZDEMİR1, B. Serhat YILDIZ2, Filiz ÖZERKAN2, Feza BACAKOĞLU1


1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Ege, Izmir, Turkey

ÖZET

Difüz alveoler hemoraji sendromu (DAHS), alveol boşlukları içine yaygın kanama ile karakterize, mortalitesi yüksek heterojen hastalıklar grubudur. Etyolojisinde; immün ve hemostatik bozukluklar, infeksiyonlar, toksik ajanlar, ilaçlar, maligniteler ve üremi yer almaktadır. Antikoagülan olarak kullanılan varfarin ve aritmi tedavisi için kullanılan amiodaron DAHS'a neden olabilmektedir. Varfarin ve amiodaron kullanımına bağlı DAHS olguları literatürde bildirilmiştir. Buna karşın, bu iki ilacın birlikte kullanımına bağlı DAHS olgusu bildirilmemiştir. Bu yazıda, varfarin toksisitesi ve amiodaron tedavisi ile ilişkili iki DAHS olgusu, literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Difüz alveoler hemoraji sendromu, Varfarin, Amiodaron.

Geliş Tarihi: 21/07/2009 · Kabul Ediliş Tarihi: 02/03/2010

ABSTRACT

Two Cases of Diffuse Alveolar Hemorrhage Syndrome Associated with Warfarin Toxicity and Amiodarone Therapy

Diffuse alveolar hemorrhage syndrome (DAHS) is a heterogeneous group of diseases characterized by diffuse bleeding into the alveolar space and high mortality. Immune and hemostatic disorders, infections, toxic agents, drugs, malignancies, and uremia have been cited in the etiology of DAHS. Warfarin, used as an anticoagulant, and amiodarone, used for the treatment of arrhythmia, can both cause DAHS. DAHS cases due to the use of warfarin and amiodarone have been reported in the literature; however, there has been no previous report of a DAHS case due to the combined use of these two drugs. In this article, two cases of DAHS associated with warfarin toxicity and amiodarone therapy are discussed in light of the related literature.

Key Words: Diffuse alveolar hemorrhage syndrome, Warfarin, Amiodarone.

Received: 21/07/2009 · Accepted: 02/03/2010

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. M. Sezai TAŞBAKAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Bornova, İzmir-Türkiye

E-posta: sezai72000@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir