<< Geri Yazdır
Sepsis Tanısında Prokalsitonin Belirleyiciliği

Sepsis Tanısında Prokalsitonin Belirleyiciliği

Neslim YAĞLI1, Gülay OK2, Demet TOK2, Fatma TANELİ3, Cevval ULMAN3, Koray ERBÜYÜN2


1 Saruhanlı Devlet Hastanesi, Manisa, Türkiye

Saruhanli State Hospital, Manisa, Turkey

2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

Manisa, Türkiye

Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, University of Celal Bayar,

Manisa, Turkey

3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Celal Bayar, Manisa, Turkey

ÖZET

Giriş: Sepsis; özellikle son yıllarda patofizyolojisi daha iyi tanımlanmış olmasına, antimikrobiyal tedavideki ve tanısal yöntemlerdeki ilerlemelere rağmen özellikle şok ve multiorgan sistem yetmezliği ile komplike olduğunda yüksek mortaliteye sahiptir. Sepsisin erken ve doğru tanısı ve tedaviye verilen yanıtın izlenmesine rehberlik edecek bir parametreye ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, sepsisin erken tanısı ve prognozunun belirlenmesinde prokalsitonin (ProCT)'in önemi araştırılmıştır.

Hastalar ve Metod: Bu çalışmaya sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS) (n= 6), sepsis (n= 6), ağır sepsis (n= 7) ve septik şok (n= 4) tanılarından herhangi birisini almış 23 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastaların 0, 8, 16, 24, 48, 72 ve 120. saatlerde hemodinamik parametreleri, vücut ısısı, lökosit sayısı, kan şekeri değerleri, kan gazı değerleri, solunum sayısı, FiO2, pozitif sonlu ekspiratuar basıncı (PEEP) değerleri kaydedilmiş; "Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II" skoru, Sepsis İlişkili Organ Yetmezliği Değerlendirme (SOFA) ve Marshall Çoklu Organ Yetmezliği Sendromu (MODS) skorları değerlendirilmiş ve tüm verilerle ProCT değerleri erken tanı ve prognozun belirlenmesi için karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda olgularda tanı konulduğu gün ortalama ProCT düzeyi sepsis grubunda SIRS grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (16.7 ± 14.6 ng/mL ve 6.9 ± 4.9 ng/mL). Septik şok grubunda ProCT değerlerinin, 0, 8, 16, 24, 48 ve 72. saatlerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür (p< 0.05). SIRS olguları dışındaki tüm olgularda, ProCT'nin "tanısal açıdan en belirleyici kesim noktası" değeri 2.14 ng/mL olarak saptanmıştır ve bunun sensitivitesi %100, spesifisitesi %100 olarak hesaplanmıştır. Lökosit sayısında SIRS, sepsis ve ağır sepsis olguları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p< 0.05). Septik şok grubunda FiO2 değerinin, diğer üç gruba göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu görülmüştür (p< 0.05). APACHE II skoru, SOFA ve MODS skorları septik şok grubunda diğer gruplara oranla daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmada ProCT, prognostik skorlar ve diğer tanısal testlerle karşılaştırıldığında, infeksiyona en duyarlı parametredir ve ciddi infeksiyonların takibinde de önemli bir parametredir. ProCT özellikle klinik bulgular ve bakteriyolojik testlerle değerlendirildiğinde, ciddi infeksiyonların doğru tanı ve takibinde önemli bir belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Ağır sepsis, Prokalsitonin, Sepsis, Septik şok.

Geliş Tarihi: 09/04/2007 · Kabul Ediliş Tarihi: 18/12/2007

ABSTRACT

Predictive Role of Procalcitonin in Sepsis Diagnosis

Introduction: Despite its being identified better regarding its pathophysiology and progress using diagnostic tests and antimicrobial treatment, sepsis still has a high mortality rate, especially when it is complicated by shock and multi-organ system insufficiency. A guiding parameter is needed for its correct and early diagnosis and to monitor the patients' response to the treatment. In this study, we investigated the importance of procalcitonin (ProCT) for the determination of prognosis and the early diagnosis of sepsis. 

Patients and Methods: Twenty-three patients with systemic inflammatory response syndrome (SIRS) (n= 6), sepsis (n= 6), serious sepsis (n= 7), and septic shock (n= 4) were included in the study. Hemodynamic parameters, body temperature, leukocyte count, blood glucose level, blood gas analysis, breathing frequency, FiO2, and PEEP levels were recorded at time 0 and at 8, 16, 24, 48, 72 and 120 hours. The prognostic scores [Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II, Sequentinal Organ Failure Assessment (SOFA), Marshall Multiple Organ Dysfuncion Syndrome (MODS)] were evaluated, and all the data were compared with the ProCT levels regarding the determination of prognosis and the early diagnosis of sepsis.

Results: ProCT concentrations on admission were significantly higher in the sepsis group than in the SIRS group (6.9 ± 4 .9 ng/mL vs. 0.8 ± 0.7 ng/mL). ProCT levels in the septic shock group increased significantly at 0, 8, 16, 24, 48 and 72 hours (p< 0.05). For all cases except those with SIRS, the best cut-off value for ProCT was found to be 2.14 ng/mL, which yielded 100% sensitivity and 100% specificity. There was a statistically significant difference in the leukocyte count between the SIRS, sepsis and serious sepsis groups (p< 0.05). In the septic shock group, FiO2 was higher than in the other 3 groups (p< 0.05). The APACHE II, SOFA and MODS scores were higher in the septic shock group than in the others.

Conclusion: The ProCT serum concentration is a valuable tool for early detection of sepsis when compared with the other diagnostic tests and prognostic scores. ProCT is also an important parameter for following critical infections, especially when evaluated together with the clinical signs and bacteriological tests.

Key Words: Procalcitonin, Sepsis, Septic shock, Serious sepsis.

Received: 09/04/2007 · Accepted: 18/12/2007

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Doç. Dr. Gülay OK

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Manisa-Türkiye

E-posta: gulay.ok@bayar.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir