<< Geri Yazdır

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Uykuda Solunum Bozuklukları Görülmesi

Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU*, Meltem MİDİLLİ*, M. Sezai TAŞBAKAN*,
Alev GÜRGÜN*, Feza BACAKOĞLU*

 

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

 

Giriş: Yoğun bakım ünite (YBÜ)'lerine yatan hastalarda, uykuda solunum bozukluklarının sık görüldüğü bilinmektedir.

Amaç: Bu çalışmada; solunumsal YBÜ'müzde yatan hastalarda, uykuda solunum bozukluğu sıklığının ve ciddiyetinin araştırılması amaçlandı.

Çalışma Şekli: Prospektif, gözlemsel, tek merkezli-üniversite hastanesi.

Hastalar ve Yöntem: Son 7 ay içinde YBÜ'ye yatırılarak tedavi edilen tüm hastalar uykuda solunum bozukluğu risk faktörleri ve semptomları açısından sorgulandı. Uykuda solunum bozukluğu düşünülenlere polisomnografi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 35 hastada (21'i erkek, yaş ortalaması 64.6 ± 15.2); ortalama beden kitle indeksi 27.9 ± 8.2 kg/m2, boyun çevresi 39.9 ± 5.0 cm ve bel çevresi 106.2 ± 19.4 cm olarak bulundu. Hastaların %34.3'ünde obezite saptanırken, %45.7'sinde boyun çevresinin ve %62.9'unda bel çevresinin artmış olduğu gözlendi. Sigara, alkol ve sedatif kullanım oranları sırasıyla %60.0, %14.3 ve %2.9 olarak kaydedildi. Otuz iki (%91.4) hastada ek hastalık bulunmaktaydı ve bunlardan %68.6'sında kronik obstrüktif akciğer hastalığı, %62.9'unda hipertansiyon, %45.7'sinde diabetes mellitus, %45.7'sinde koroner arter hastalığı ve %5.7'sinde hipotiroidi belirlendi.

Hastalar uykuda solunum bozukluğu semptomları açısından sorgulandığında; 23 (%65.7) hastada horlama, 22 (%62.9) hastada gündüz aşırı uyku hali ve 4 (%11.4) hastada tanıklı apne yakınmalarının olduğu saptandı. Tanıklı apnesi olan hastalara polisomnografi yapılarak; birine hafif [Apne-hipopne indeksi (AHİ) 15/saat], birine orta (AHİ 19/saat) ve ikisine ağır düzeyde (AHİ 58 ve 67/saat) olmak üzere tümüne, obstrüktif uyku apne sendromu tanısı koyuldu ve tedavileri başlandı. Hastaların bir tanesi obstrüktif uyku apne sendromunun yanı sıra obezite hipoventilasyon sendromu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı olan üç hasta ise overlap sendromu olarak kabul edildi.

Sonuçlar: Bu çalışmada, solunumsal YBÜ'müze yatırılan hastalarda, normal popülasyondan daha yüksek oranda (%11.4) uykuda solunum bozuklukları saptandı. Bu nedenle, yoğun bakım hastalarında uyku ile ilişkili semptomların sorgulanmasını ve klinik olarak kuşkulanılanlarda, polisomnografik inceleme yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Uykuda solunum bozukluğu, Yoğun bakım ünitesi, Obstrüktif uyku apne sendromu, Overlap sendromu, Obezite hipoventilasyon sendromu.

 

The Frequency of Sleep Disordered Breathing in Respiratory Intensive Care Unit

Introduction: The patients in intensive care unit (ICU) are known to have sleep disordered breathing frequently.

Aim: The aim of this study was to evaluate the frequency and severity of sleep disordered breathing in respiratory ICU patients.

Study Design: Prospective, observational, single center-university hospital.

Patients and Methods: All patients hospitalized and treated in ICU during the last 7 months were assessed for the risk factors and symptoms of sleep disordered breathing. Patients considered as sleep disordered breathing were underwent polysomnographic evaluation.

Results: Of the 35 patients (21 males, mean age 64.6 ± 15.2) included in this study; mean body mass index was 27.9 ± 8.2 kg/m2, neck circumference was 39.9 ± 5.0 cm and waist circumference was 106.2 ± 19.4 cm. Obesity was found in 34.3% of the patients, while there was an increase in neck circumference in 45.7% of them and waist circumference increased in 62.9%. Smoking, alcohol and sedative consumption rates were 60.0%, 14.3% and 2.9%, respectively. Thirty-two (91.4%) patients had co-morbid diseases, whereas 68.6% had chronic obstructive pulmonary disease, 62.9% had hypertension, 45.7% had diabetes mellitus, 45.7% had coronary artery disease and 5.7% had hypothyroidism.

When the patients were evaluated for the symptoms of sleep disordered breathing, it was detected that 23 (65.7%) had snoring, 22 (62.9%) had excessive daytime sleepiness and 4 (11.4%) had witnessed apnea. Polisomnography was performed in patients with witnessed apnea; all of them were diagnosed and treated as obstructive sleep apnea syndrome, whereas one had mild [Apnea-hypopnea index (AHI) 15/h], one had moderate (AHI 19/h) and two had severe (AHI 58 and 67/h) obstructive sleep apnea syndrome. Of these patients, one also had obesity hypoventilation syndrome and the other three patients with chronic obstructive pulmonary disease were considered as overlap syndrome.

Conclusion: In this study; sleep disordered breathing was found in higher rate (11.4%) than the normal population in patients hospitalized in respiratory ICU. Therefore, we suggest to examine the intensive care patients for sleep related symptoms and to perform polisomnographic examination, especially in those with clinical suspicion.

Key Words: Sleep disordered breathing, Intensive care unit, Obstructive sleep apnea syndrome, Overlap syndrome, Obesity hypoventilation syndrome.

 

Yazışma Adresi: Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

e-mail: ozen.basoglu@ege.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 09.07.2008

Makalenin Kabul Tarihi: 02.12.2008

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir