<< Geri Yazdır
Klinik Çalışma

 

Yoğun Bakım Ayarlarında Puls Oksimetrinin Güvenilirliği ve Etkileyen Faktörler
Ramazan ÇOŞKUN*, Muhammet GÜVEN*, Murat SUNGUR*

 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi, KAYSERİ

 

Giriş: Puls oksimetriler, hipoksemi riski bulunan hastalarda devamlı oksijen satürasyonu (SaO2) takibi için en değerli noninvaziv metot olarak görülmektedir. Hipokseminin değerlendirilmesinde puls oksimetrinin güvenirliliği tartışmalıdır.

Amaç: Yoğun bakım hastalarında puls oksimetrinin SpO2 güvenirliliğini ve etkileyen faktörleri değerlendirmek.

Çalışma Şekli: Bir üniversite eğitim hastanesinde prospektif gözlemsel çalışma.

Hastalar ve Yöntem: Devamlı puls oksimetri ile monitörize edilen, kan gazı ölçümleri ve arteryel basınç monitörizasyonu için bir arteryel hattı olan yoğun bakım ünitesine kabul edilmiş 150 hasta çalışmaya alındı. SpO2 değeri, kan gazları, kan basıncı, vazoaktif ilaç ihtiyacı ve hemoglobin konsantrasyonları kaydedildi.

Bulgular: Hastalardan 1000 veri toplandı. SpO2 ve SaO2 arasındaki temel bias %2.3 idi ve biasın hassasiyeti %3.7 idi. Alt grup analizleri oksimetrinin tipi, kan basıncı, hemoglobin konsantrasyonu, kan pH'ı ve dopamin gereksiniminin SpO2 değerlerini etkileyebileceğini gösterdi. Hipoksemik eşik için ?cut-off? değerini tespit etmek için ROC eğrileri kullanıldı. SaO2< %90 olduğunda, SpO2'nun sensitivitesini %60.4 [güven aralığı (GA) %95; 50.2-70.0] ve spesifitesini %95 (GA %95; 93.4-96.3) olarak bulduk. Şiddetli hipoksemi tespit edildiğinde ise (PO2< 60 mmHg), SpO2'nun sensitivitesini %79.7 (GA %95; 69.2-88.0) ve spesifitesini %95.3 (GA %95; 93.8-96.6) ve SaO2'nun sensitivitesini %86.1 (GA %95; 76.4-92.8) ve spesifitesini %96.4 (GA %95; 95.0-97.5) olarak bulduk. SpO2 (0.916, GA %95: 0.897-0.933) ve SaO2 (0.975, GA %95: 0.963-0.984) eğrilerinin altında kalan alan önemli derecede farklıydı.

Sonuçlar: SpO2 değerlerinde bazı biaslar olabilir. Biasın dağılımı geniştir. Böylece, hipokseminin yanlış veya fazladan tanısının konması mümkündür. Puls oksimetrinin hipotansiyon, vazoaktif ilaç kullanımı, anemi, asit-baz bozuklukları ve oksimetre tipi gibi belirli durumlarda kullanımı önemli derecede kısıtlanmaktadır. Normal durumlar altında, puls oksimetri daha güvenilir olabilir. Fakat bu sonuçların parametreleri bozuk olan hastalar için tekrar değerlendirilmesi gerekir. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar puls oksimetrenin kullanımı için dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Puls oksimetri, Oksijen satürasyonu, Monitörizasyon, Yoğun bakım, Oksihemoglobin.

 

Reliability of Pulse Oximetry in Intensive Care Settings and Affecting Factors

Introduction: Pulse oximeters are probably the most valuable noninvasive method to continuously monitor oxygen saturation (SaO2) in patients at risk for hypoxemia. Reliability of pulse oximetry in the determination of hypoxemia is controversial.

Aim: To determine the reliability and factors influencing reliability of pulse oximetry (SpO2) in intensive care patients.

Study Design: Prospective observational study in a university teaching hospital.

Patients and Methods: One hundred fifteen patients admitted to the intensive care unit (ICU) who had an arterial line for the measurement of blood gases and arterial pressure monitorization, and who were being monitored by a continuous pulse oximetry were included in the study. SpO2 readings, blood gases, blood pressures, need for vasoactive drugs and hemoglobin concentrations were recorded.

Results: One thousand data points were collected from patients. The mean bias between SpO2 and SaO2 was 2.3% and precision of bias was 3.7%. Subgroup analyses showed that the type of oximeter, blood pressure, hemoglobin concentration, blood pH, and the requirements for dopamine may influence SpO2 readings. The ROC curves were performed to detect cut-off value for hypoxemic thresholds. To detect a SaO2< 90%, we found that SpO2 of 90% had sensitivity of 60.4% (CI 95%; 50.2-70.0) and specifity of 95% (CI 95%; 93.4-96.3). To detect severe hypoxemia (PO2< 60 mmHg), we found that SpO2 of 90% had sensitivity of 79.7% (CI 95%; 69.2-88.0) and specifity of 95.3% (CI 95%; 93.8-96.6), and SaO2 of 90% had sensitivity of 86.1% (CI 95%; 76.4-92.8) and specifity of 96.4% (CI 95%; 95.0-97.5). Area under curves of SpO2 (0.916, CI 95%: 0.897-0.933) and SaO2 (0.975, CI 95%: 0.963-0.984) were significantly different.

Conclusion: SpO2 readings may have some biases. The range of bias is wide. Thus, false or over diagnosis of hypoxemia is possible. Pulse oximetry has some important limitations in certain conditions such as hypotension, vasoactive drug use anemia, acid-base disorders and type of oximeter. Under normal conditions, SpO2 may be more reliable. But, the results must be reevaluated in patients who have impaired parameters. The patients who hospitalized in ICU must be evaluated carefully for the uses of pulse oximetry.

Key Words: Pulse oximetry, Oxygen saturation, Monitoring, Intensive care, Oxyhemoglobin.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ramazan COŞKUN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, 38039, KAYSERİ

e-mail: ramcos@erciyes.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 16.04.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 24.04.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir