<< Geri Yazdır

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT**

 

* Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

** Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İSTANBUL

 

Giriş: Antibiyotiklere direnç oranlarının en yüksek yoğun bakım üniteleri (YBÜ)?nde olduğu bilinmektedir.

Amaç: Hastanemiz cerrahi YBÜ?den izole edilen bakterilerin dağılımını ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarını belirlemek.

Çalışma Şekli: Retrospektif klinik çalışma.

Gereç ve Yöntem: Son 5 yılda izole edilen 1867 suş değerlendirildi.Tüm suşlar standart mikrobiyolojik yöntemlerle identifiye edilip antibiyotik duyarlılıkları ?National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)? önerilerine uygun olarak disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir.

Sonuçlar: Tüm izolatların %70?ini gram-negatif bakteriler oluşturmuştur. İzole edilen organizmalar arasında ilk sırayı Staphylococcus aureus (%26) almış, bunu Klebsiella spp. (%22) ve Pseudomonas spp. (%21) izlemiştir. S.aureus suşlarında metisiline direnç oranı %73 olarak tespit edilmiştir. Gram-negatif suşlar için en etkili antibiyotiklerin karbapenemler, sefepim, kinolonlar ve amikasin olduğu saptanmıştır. Tüm antibiyotiklere duyarlılık oranları 1995?ten 1999?a belirgin şekilde azalmıştır.

Tartışma: YBÜ?deki yüksek direncin azaltılması için her ünitede bakteri spekturumunun ve duyarlılık paternlerinin izlenmesi ve daha etkili tedbirlerle antibiyotik politikalarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Antibiyotik direnci, Bakteriler.

 

Antimicrobial Susceptibilities of Bacterial Isolates from Surgical Intensive Care Unit

Introduction: It is well known that the highest incidence of antibacterial resistance is seen in intensive care units (ICU).

Aim: To determine the frequency and antibiotic susceptibility rates of bacterial strains isolated in our surgical ICU.

Design: Retrospective clinical study.

Materials and Methods: A total of 1867 bacterial strains isolated from our hospital?s surgical ICU during the last 5 years were evaluated. All isolates were identified by standard microbiological methods and tested for their antibacterial susceptibilities by the disk diffusion method according to National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) recommendations.

Results: Gram-negative isolates accounted for 70% of all isolates. The most ferquently isolated bacteria was Staphylococcus aureus(26%), followed by Klebsiella spp. (22%) and Pseudomonas spp. (21%) respectively. Methicillin resistance rate of S. aureus was 7%. The most active antibiotics against the majority of gram-negative isolates were carbapenems, sefepim, quinolones and amikacin. The rates of susceptibility to all antibiotics declined significantly from 1995 to 1999.

Conclusion: Frequencies and susceptibility patterns of bacteria in each ICU should be determined and proper antibiotic policies and efficient measures should be applied to reduce high resistance rates.

Key Words: Intensive care unit, Antibacterial resistance, Bacteria.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Serap GENÇER

Selimiye, Eczane Sokak Hamle Apartmanı No: 15/17

81170, Üsküdar-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 29.01.2000

Makalenin Kabul Tarihi: 09.04.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir