<< Geri Yazdır

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Üniteleri Nozokomiyal İnfeksiyonları Sürveyansı:
Epidemiyoloji, Risk Faktörleri ve Prognozu Etkileyen Faktörler#

 

Bilgehan AYGEN*, Üner KAYABAŞ*, Muhammet GÜVEN**, Mehmet DOĞANAY*,
Bülent SÜMERKAN***, Orhan YILDIZ*

 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

*** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

 

Giriş: Nozokomiyal infeksiyonlar, yoğun bakım ünitelerinin (YBÜ) önemli bir sorunu olmaya devam etmektedir.

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde gelişen nozokomiyal infeksiyonları değerlendirmek.

Çalışma Şekli: Prospektif, sürveyans çalışması.

Hastalar ve Yöntem: 1 Ocak 1997-1 Aralık 1997 tarihleri arasında YBÜ?de izlenen 1392 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ?Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II)? skorları, altta yatan hastalıkları, ameliyat olup olmadıkları, YBÜ?de yatış süreleri ve gelişen nozokomiyal infeksiyonlar kaydedilip değerlendirildi.

Sonuçlar: İzlenen 1392 hastanın 294 (%21.1)?ünde 359 nozokomiyal infeksiyon epizodu saptandı. Nozokomiyal infeksiyonlar cerrahi YBÜ?de %22.7 ve iç hastalıkları YBÜ?de %18.4 oranında bulundu. İnfeksiyon gelişen hastalarda yatıştaki APACHE II ´skoru ortalaması 12.5 ± 4.9, gelişmeyenlerde 10.9 ± 4.3 idi (p< 0.0001). Nozokomiyal infeksiyon gelişen hastaların %57.5?inde, gelişmeyen hastaların %61.8?inde altta yatan hastalık vardı. Nozokomiyal infeksiyonu olan hastaların %54.1?i, infeksiyon gelişmeyenlerin ise %46.1?i operasyon geçirmişti (p< 0.02). Hastanede yatış süresi ortalaması nozokomiyal infeksiyon gelişen hastalarda 20.9 ± 14.9 gün , gelişmeyen hastalarda 10.1 ± 6.3 gündü (p< 0.0001). Kaba mortalite oranı nozokomiyal infeksiyon gelişen hastalarda %27.9, gelişmeyen hastalarda %22.1 olarak bulundu (p≤ 0.05). İnfeksiyon gelişmesi açısından yaş grupları arasında önemli bir risk artışı yoktu, ancak yaş ilerledikçe mortalite riski artıyordu. APACHE II skor artışı ile infeksiyon gelişmesi arasında korelasyon olmamakla beraber, skor arttıkça hem infeksiyon gelişen hem de gelişmeyen hastalarda mortalite oranı artıyordu. Altta yatan hastalık infeksiyon gelişmesi için önemli bir risk faktörü değildi, ancak altta yatan hastalığı olanlarda mortalite oranı yüksekti. Operasyon geçiren hastalarda infeksiyon gelişme riski yüksekti, buna karşın operasyon geçirilmesi mortalite riskinde artışa neden olmamıştı. YBÜ?de yatış süresi uzadıkça nozokomiyal infeksiyon gelişme riski artıyordu. YBÜ?de yatış süresinin uzaması ile mortalite oranının da arttığı bulundu.

Tartışma: Bu prospektif çalışma, yoğun bakım ünitelerimizde nozokomiyal infeksiyon oranının çok yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Sorunun üstesinden gelebilmek için ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Nozokomiyal infeksiyon.

 

Surveillance of Hospital Infection in the ICU in Erciyes University Hospital: Epidemiology, Risk and Prognostic Factors

 

Introduction: Nosocomial infections are still a major problem in the intensive care units (ICU).

Aim: To evaluate nosocomial infections in ICU.

Design: Prospective, surveillance study.

Patients and Methods: 1392 patients who were followed in ICU between January 1,1997-December 1,1997 were admitted to the study. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) scores, concomitant diseases, period of hospitalization in ICU, whether an operative procedure was performed or not, and the nosocomial infections were recorded and evaluated.

Results: 359 infection episodes were observed in 294 of 1392 (21.1%) patients. Nosocomial infections were observed in the surgical ICU in 22.7% and in the medical ICU in 18.4%. The mean APACHE II score was 12.5 ± 4.9 in patients having infection and 10.9 ± 4.3 in those not infected (p< 0.0001). 57.5% of patients with nosocomial infection and 61.8% of patients with no infection had underlying disease. 54.1% of patients with nosocomial infection and 46.1% of patients without it had been operated on (p≤ 0.02). The mean duration of hospitalization in patients with nosocomial infection was 20.9 ± 14.9 compared with 10.1 ± 6.3 days in patients without nosocomial infection (p< 0.0001). The crude mortality rate was 27.9% in patients with nosocomial infection and 22.1% in patients without infection (p≤ 0.05). The risk for nosocomial infection was not significantly different between age groups of patients but mortality rates was found higher in patients with advancing age. Also an increase in APACHE II score was found to be associated with increased mortality rates in patients with and without nosocomial infection even though there were no correlations between APACHE II scores and development of nosocomial infections. Underlying disease did not significantly contribute to the risk of development of nosocomial infection but was associated with higher mortality rates. History of operation did not considerably change the mortality rate but increased the risk of nosocomial infection. The longer duration of stay in ICU was associated with increased risk of nosocomial infection and mortality.

Conclusion: This prospective study highlighted that nosocomial infections are occuring very frequently in our ICU?s. New approaches to minimize them are needed.

Key Words: Intensive care unit, Nosocomial infection.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Bilgehan AYGEN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, 38039-KAYSERİ

Makalenin Geliş Tarihi: 26.02.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 09.04.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir