<< Geri Yazdır

Klinik Çalışma: Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı

 

Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı

Gülay OK*, Hörü GAZİ**, Demet TOK*, Koray ERBÜYÜN*

 

* Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA

 

Yoğun bakım ünitelerinde oluşan hastane infeksiyonları, tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu araştırmada, bir yıllık süre içerisinde Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun bakım Ünitesi'nde hastane infeksiyon hızı, izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç oranları saptandı. Çalışmamızda 139 hastanın 70'inde, 9730 hasta gününde 145 hastane infeksiyonu geliştiği ve hastane infeksiyon hızının 1000 hasta gününe göre 14.9 olduğu tespit edildi.

Yoğun bakım infeksiyonlarının ilk sırasında %52.2'lik oranla nozokomiyal pnömoniler geliyordu. Bunu %32.1 ile sepsis, %6.1 ile santral kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, %5.8 ile cerrahi alan infeksiyonu izlemekteydi. Hastalardan toplam 159 mikroorganizma izole edildi. Saptanan mikroorganizmaların %68'ini gram-negatif basiller, %30'unu gram-pozitif koklar ve %2'sini mantarlar oluşturdu. En sık olarak Acinetobacter spp. (%28.7), Pseudomonas spp. (%17.3) ve Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)(%16.7) izole edildi. S. aureus'da metisiline karşı direnç %80 olarak saptanırken, vankomisin ve teikoplanine direnç saptanmadı.

Sonuç olarak; yoğun bakım ünitemizde en sık rastlanan infeksiyonun nozokomiyal pnömoni olduğu, en sık infeksiyon etkeninin ise gram-negatif bakteriler olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Yoğun bakım ünitesi, Antibiyotik direnci.

 

Surveillance of Nosocomial Infections in Celal Bayar University Anesthesiology Intensive Care Unit

Nosocomial infections occurred in intensive care units have become a serious health problem in the worldwide. In this study, the rate of nosocomial infection, isolated pathogens and antimicrobial susceptibilities were determined in intensive care unit at Celal Bayar University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Departmant. Nosocomial infections were determined 145 in 9730 patients' day, in 70 of 139 patients and the hospital infection rate was calculated as 14.9 in 1000 patients' day.

Nosocomial pneumonia was most frequent (52.2%), followed by sepsis (31.2%), primary bloodstream infections associated with central lines (6.1%), and surgical site infection (5.8%). Totally 159 microorganisms were isolated 68% of them were determined as gram-negative rods while 30% were gram-positive cocci and 2% were fungi. The most frequent isolates were Acinetobacter spp. (28.7%), Pseudomonas spp. (17.3%), and Methicilline-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (16.7%). Although the methicilline resistant S. aureus was found as 80%, there was no vancomycin and teicoplanin resistance.

In conclusion, the rates of intensive care unit acquired infections, infection sites, the infecting organisms, antimicrobial susceptibility and resistance rates were studied in our intensive care unit. The predominant infection was nosocomial pneumonia, the mainly isolated microorganisms were gram-negative rods.

Key Words: Nosocomial infection, Intensive care unit, Antibiotic resistance.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Gülay OK

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, MANİSA

e-mail: gulay.ok@bayar.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 09.10.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 17.11.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir