<< Geri Yazdır

Yazdır

Klinik Çalışma

 

Dahiliye Servisi ve Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastalarda Nütrisyon Riski Taraması

Yaşar KÜÇÜKARDALI*, Emrullah SOLMAZGÜL*, Mustafa KAPLAN*,
Mustafa KARATAŞ*, Musa SALMANOĞLU*, Sevil ÇEVİR*, Ayşe SARI*, Şaziye GÜL*

 

* GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, İSTANBUL

 

Giriş: Fazla kilo almaya ya da kilo azlığına yol açacak şekilde kötü beslenme anlamına gelen malnütrisyon, klinik pratikte daha sıklıkla yetersiz beslenme anlamında kullanılmaktadır.

Amaç: Biz bu çalışmada, hastanemiz dahiliye servisi ve dahiliye yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların malnütrisyon riski ve durumunu taramayı amaçladık.

Çalışma Şekli: Bu çalışma 15 Haziran-15 Ağustos 2005 tarihleri arasında prospektif olarak yapıldı.

Hastalar ve Yöntem: Dahiliye servisimize ve dahiliye yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan hastaların %98'i nütrisyon riski taraması (NRT-2002) çalışmasına alındı. NRT skoru > 3 olan olgular nütrisyon destek (ND) programına alındı. Hastanın durumuna uygun olan oral nütrisyonun desteklenmesi (OND), enteral nütrisyon (EN), parenteral nütrisyon (PN) veya EN + PN şekillerinden biri uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya 266 hasta alındı. Bu hastalardan 149'u yoğun bakım, 117'si servis kısmına yatırıldı. Hastaneye kabuldeki malnütrisyon oranı, servis ve yoğun bakım hastalarında sırasıyla %8 ve %42 olarak bulundu (p< 0.05). Servis ve yoğun bakım hastalarında malnütrisyon olan grubun yaş ortalamaları, olmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla 73-38, p< 0.05 ve 79-62, p< 0.05). Yoğun bakım hastalarında malnütrisyon olanlarda yatış süresi daha uzundu (sekiz-beş gün, p< 0.05). Mortalite oranı da malnütrisyon olan grupta anlamlı olarak yüksekti (%41-10, p< 0.05). Servis hastalarımızda iyatrojenik malnütrisyon gözlenmedi. Yoğun bakım hastalarımızda malnütrisyon olan grupta birinci ve ikinci haftalarda da ND alan hasta hızı sırasıyla 16/28 ve 3/12 bulundu. Yoğun bakım hastalarında yatışta malnütrisyon olmayan grupta birinci ve ikinci haftalarda malnütrisyon olma hızı sırasıyla 2/31 (%6) ve 1/11 (%9)'di.

Sonuçlar: Nütrisyon tarama programı uygulanmasıyla iyatrojenik malnütrisyonun önüne geçilebilir. NRT skoru yüksek olan yoğun bakım hastalarında mortalite oranı daha yüksek ve hastanede kalma süresi daha uzundur.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Hastane, Mortalite, NRT-2002.

 

Nutrition Risk Screening in Patients Treated in Internal Medicine Ward and Intensive Care Unit

Introduction: Malnutrition meaning poor nutrition leading to gain excessive weight or to lose weight is often used to define insufficient nourishment.

Aim: In this study, our aim was to screen the risk of malnutrition and the state of nutrition in patients admittted to internal medicine ward and medical intensive care unit.

Study Desing: This study was carried out prospectively between June 15th and August 15th, 2005.

Materials and Methods: Of the patients accepted to internal medicine ward and medical intensive care unit, 98% was included in the study of nutrition risk screening (NRS-2002). The patients having NRS score > 3 were included in nutrition support (NS) program. According to patient status, oral nutrition support (ONS), enteral nutrition (EN), parenteral nutrition (PN), or EN plus PN was applied.

Results: Two hundred sixty six patients were included in the study. Of these patients, 149 were admitted to intensive care unit, 117 to internal medicine ward. The malnutrition rate was 8% and 42% in patients admitted to the ward and intensive care unit respectively (p< 0.05). The mean age in the group of patients with malnutrition in internal medicine ward and the intensive care unit was significantly higher than in the patients not having malnutrition (73-38, p< 0.05 and 79-62, p< 0.05 respectively). The intensive care unit patients who have malnutrition have longer length of stay (eight-five day, p< 0.05). Mortality rate was also higher significantly in the malnutrition group (41%-10, p< 0.05). No iatrogenik malnutrition was observed in our ward patients. In intensive care unit, the rate of the patients having NS in first and second week were found as 16/28 and 3/12 respectively. In the group not having malnutrition at the beginning, having malnutrition rate in first and second week was 2/31 (6%) and 1/11 (9 %) respectively.

Conclusion: Iatrogenic malnutrition may be prevented with the application of nutrition risk program. In intensive care unit patients with higher NRS score, mortality rate was higher and hospital length of stay was longer.

Key Words: Malnutrition, Hospital, Mortality, NRS-2002.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Emrullah SOLMAZGÜL

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi,

İç Hastalıkları Servisi

34668, Haydarpaşa - İSTANBUL

e-mail: emsolmaz@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 07.11.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 15.01.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir