<< Geri Yazdır

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Takip Çalışması

Aynur ENGİN*, Bilge GÜRELİK**, Nazif ELALDI*, Mehmet BAKIR*, İlyas DÖKMETAŞ*, M. Zahir BAKICI***, Filiz ŞAHİN****

 

*   Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ünitesi Anabilim Dalı,

***        Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

**** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, SİVAS

 

Giriş: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) nozokomiyal infeksiyonların sık görüldüğü birimlerdir.

Amaç: Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi (AR-YBÜ)'nde dört yıllık sürede gelişen nozokomiyal infeksiyonları değerlendirmek.

Çalışma Şekli: Prospektif sürveyans çalışması.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2002-Aralık 2005 tarihleri arasında, AR-YBÜ'de izlenen hastalar çalışmaya alındı. Nozokomiyal infeksiyonlar 'Centers for Disease Control and Prevention (CDC)' kriterlerine göre tanımlandı. Hastalarda gelişen nozokomiyal infeksiyonların sistemlere göre dağılımı, izole edilen etkenler ve bu etkenlerin belirli antibiyotiklere direnç durumu her bir atak için kayıtlardan incelendi.

Bulgular: Hastanemiz AR-YBÜ'de yatırılarak izlenen 860 hastanın 147 (%17)'sinde, hastanede kaldıkları süre içerisinde 422 nozokomiyal infeksiyon gelişti. AR-YBÜ'de nozokomiyal infeksiyon hızı %49 olarak saptandı. En sık görülen nozokomiyal infeksiyon solunum sistemi infeksiyonları olup (%36), en sık izole edilen mikroorganizmalar Pseudomonas spp. ve Staphylococcus aureus olarak belirlendi. İzole edilen Pseudomonas türlerinde seftazidim direnci %46.8 iken, meropenem direnci %42.2 idi. S. aureus suşlarının ise %51'i metisiline dirençli olarak saptandı.

Sonuç: YBÜ'ler hem nozokomiyal infeksiyonların hem de antibiyotik direncinin yüksek olduğu bölümlerdir. Bu infeksiyonların kontrol altına alınmasında sürveyans çalışmalarının devamlı olarak yapılması, elde edilen verilere dayanarak kontrol ve uygun tedavi protokollerinin geliştirilmesi zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Nozokomiyal infeksiyon.

 

Nosocomial Infections in Reanimation Intensive Care Unit of Faculty of Medicine in Cumhuriyet University:
A Four Years Surveillance Study

Introduction: Nosocomial infections (NIs) occur commonly in intensive care units (ICUs).

Aim: To evaluate NIs in the Anesthesiology and Reanimation Intensive Care Unit (AR-ICU) of Cumhuriyet University Hospital, Sivas.

Study Design: Prospective surveillance study.

Patients and Methods: Between the years of 2002 and 2005, the patients who admitted to the AR-ICU were included in the study. NIs were defined by Centers for Disease Control and Prevention (CDC) criteria. Patients charts reviewed and types of NI, causing microorganisms and their antimicrobial resistance against some antimicrobials were recorded for each attack.

Results: In this four years period, 860 patients were hospitalized and followed up in the AR-ICU. Totally 422 NIs were seen in 147 patients. Overall NIs rate was 49% and the most common infection type was respiratory tract infections (36%). Pseudomonas spp. (27.8%) and Staphylococcus aureus (16.2%) were the most responsible microorganisms respectively. Pseudomonas spp. showed resistance to ceftazidime (46.8%) and meropenem (42.2%). Methicillin resistance was 51% among the S. aureus strains.

Conclusion: Both NIs and high level of antimicrobial resistance rates of microorganisms occur frequently in the ICUs. We concluded that it is crucial to continue surveillance studies and to develop adequate modalities to reduce NIs in ICU.

Key Words: Intensive care unit, Nosocomial infection.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Aynur ENGİN

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

58140 SİVAS

e-mail: enginay@cumhuriyet.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 06.05.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 18.11.2006

 

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir