<< Geri Yazdır

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Gram-Negatif Ventilatör İlişkili Pnömoniler#

Funda ELMAS UYSAL*, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU*, Bilgin ARDA**, Şöhret AYDEMİR***, Feza BACAKOĞLU*

 

*     Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Anabilim Dalı,

**   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı,

*** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

 

# Bu çalışma, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi (Antalya, 2005)'nde, ?Hastane Kökenli Pnömoniler' başlıklı Mini Sempozyum'da sunulmuştur.

 

Giriş: Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii, nonfermentatif gram-negatif bakterilerdir. Yoğun bakımlarda, özellikle invaziv mekanik ventilasyon (İMV) uygulanan hastalarda fırsatçı infeksiyon etkenleridir.

Amaç: Solunumsal yoğun bakım ünitesi (YBÜ)nde P. aeruginosa ve A. baumannii'ye bağlı gelişen ventilatör ilişkili pnömoni (VİP)'nin; gelişim oranı, etkileyen faktörler ve prognoza katkısının araştırılması.

Çalışma Şekli: Prospektif, tek-merkezli.

Hastalar ve Yöntem: Yoğun bakım ünitemizde, 14 aylık bir dönemde, 48 saatten fazla İMV uygulanan ve klinik-laboratuvar-radyolojik olarak VİP düşünülen hastalar çalışmaya alınmıştır. Öncelikle endotrakeal aspirat, gerekirse bronkoalveoler lavaj (BAL) örneklerinin kantitatif incelemesi ile P. aeruginosa ve A. baumannii'ye bağlı olduğu gösterilen VİP hastaları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 26'sı A. baumannii, altısı P. aeruginosa'ya bağlı 32 VİP hastası [21'i erkek, yaş ortalaması 59 ± 17, başvuruda; 'Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)' II skoru ortalaması 23.4, PaO2/FiO2 ortalaması 215] alınmıştır. En sık yatış tanısı kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesi (%25) olup, 28 hastada eşlik eden hastalık ve yedi hastada immünsüpresyon mevcuttur. Çalışma grubumuzda; VİP gelişme süresi 7.5 ± 4.3 gün, YBÜ'de yatış süresi 29.7 ± 30.3 gün, tüm antibiyotiklere direnç oranı %46.9 ve mortalite oranı %37.5 olarak saptanmıştır. A. baumannii'ye bağlı VİP'te; sistemik kortikosteroid tedavi oranı daha fazla (%46.2'ye karşı 0; p= 0.043) ve mortalite oranı daha yüksek (%46.2'ye karşı 0; p= 0.043) iken, P. aeruginosa'ya bağlı VİP'te; fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımı daha fazla (%66.7'ye karşı %3.8; p= 0.002), trakeostomi açılma oranı daha yüksek (%66.7'ye karşı %3.8; p= 0.002) ve YBÜ'de kalış süresi daha uzun (61.0 ± 42.5'e karşı 22.4 ± 22.0 gün; p= 0.003) bulunmuştur. Tüm antibiyotiklere dirençli hastalarda ise; reentübasyon ve parenteral beslenme oranları daha yüksektir (sırasıyla p= 0.043 ve p= 0.050).

Sonuçlar: Yoğun bakım ünitemizde A. baumannii'ye bağlı VİP oranı artmaktadır. Pseudomonas ve Acinetobacter türleri ile gelişen VİP'te antibiyotik direnci önemli olup, önceden antibiyotik kullanımı ve reentübasyon önde gelen risk faktörleridir. Başta entübasyon olmak üzere invaziv girişimlerin azaltılması ve uygun antibiyotik kullanma politikalarının belirlenmesi, dirençli patojenlerle VİP oranını ve mortalitesini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Ventilatör ilişkili pnömoni, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Antibiyotik direnci.

 

Gram Negative Ventilator Associated Pneumonia in Respiratory Intensive Care Unit

 

Introduction: Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii are non-fermentative gram-negative bacilli. They are the causative agents of opportunistic infections in the intensive care units, especially in the patients treated with invasive mechanical ventilation (IMV).

Aim: Evaluation of the rate, affecting factors and prognosis of ventilator associated pneumonia (VAP) caused by P. aeruginosa and A. baumannii in respiratory intensive care unit (ICU).

Study Design: Prospective, single center.

Materials and Methods: During a 14-month period, the patients treated with IMV for more than 48 hours in our ICU and diagnosed as VAP by the clinical-laboratory and radiological features were enrolled in the study. The quantitative evaluation of endotracheal aspiration and if necessary, bronchoalveolar lavage materials were used in the diagnosis of patients with VAP caused by P. aeruginosa and A. baumannii.

Results: Thirty-two patients (21 males, mean age 59 ± 17 years, APACHE II score 23.4, PaO2/FiO2 215) with VAP were enrolled in the study, whereas 26 of them were related to A. baumannii and six were caused by P. aeruginosa. COPD exacerbation (25.0%) was the leading cause for hospitalization. There was co-morbidity in 28 patients and immunosuppression in seven of them. The mean duration of VAP development was 7.5 ± 4.3 days and ICU stay was 29.7 ± 30.3 days in our study population. It was found that the rate of resistance to all antibiotics was 46.9% and mortality rate was 37.5%. The rate of systemic corticosteroid treatment was more (46.2% vs. 0, p= 0.043) and mortality rate was higher (46.2% vs. 0, p= 0.043) in VAP related to A. baumannii. The use of fiberoptic bronchoscopy (66.7% vs. 3.8%, p= 0.002) and performing tracheotomy (66.7% vs. 3.8%, p= 0.002) were higher and duration of ICU stay (61.0 ± 42.5 vs. 22.4 ± 22.0 days, p= 0.003) was longer in VAP related to P. aeruginosa. The rates of re-intubations and parenteral feeding were significantly higher in patients with resistance to all antibiotics (p= 0.043 and p= 0.050, respectively).

Conclusion: The rate of VAP related to A. baumannii is increasing in our intensive care unit. The resistance to antibiotics is important in VAP caused by P. aeruginosa and A. baumannii and, previous use of antibiotics and re-intubation are the major risk factors. Less invasive procedures, especially intubation, and relevant antibiotic use will decrease the rates and mortality of VAP caused by resistant pathogens.

Key Words: Intensive care, Ventilator associated pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Antibiotic resistance.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Feza BACAKOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, 35100, Bornova-İZMİR

e-mail: dr.feza@superonline.com, fezabacakoglu@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 30.09.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 22.06.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir