<< Geri Yazdır

Kalça Protezi Cerrahisi Yapılan Geriatrik Hastaların Yoğun Bakım Ünitesine  Kabul Önbelirleyicileri

 

Pınar ZEYNELOĞLU*, Arash PİRAT*, Selim CANDAN*, Şenay CANİKLİ*,

Çiğdem ERKAYA*, Oğuz KARAEMİNOĞULLARI**, Gülnaz ARSLAN*

 

*     Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

**   Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Giriş: Kalça protezi cerrahisi yapılan geriatrik hastalar sıklıkla postoperatif bakım için yoğun bakıma kabul edilir. Ancak yoğun bakım ünitesi (YBÜ) yatakları sayıca az ve daha masraflı olduğu için, hangilerinin ihtiyacı olup olmadığının tahminini yapmak yoğun bakım organizasyonu bakımından önemlidir.

Amaç: Bu çalışmada, preoperatif verilerin elektif kalça protezi cerrahisi yapılacak olan yaşlı hastalarda, postoperatif yoğun bakım gereksinimi için önbelirleyici olarak değeri araştırılmaktadır.

Çalışma Şekli: Retrospektif.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2001-Ocak 2004 tarihleri arasında elektif kalça protezi cerrahisi yapılan bütün hastaların kayıtları gözden geçirildi. Geriatrik hastalar için, demografik özellikler, eşlik eden hastalıklar, preoperatif laboratuvar bulguları ve postoperatif YBÜ'ye girip girmedikleri incelendi.

Bulgular: Çalışma periyodu süresince elektif kalça protezi cerrahisi yapılan 204 hastadan 65 yaş üzerinde olan 138 hastanın verileri analiz edildi. Kırkbeş (%32.6) hasta postoperatif YBÜ'ye kabul edildi. YBÜ'ye giren bu hastalarda, YBÜ'ye girmeyen hastalara göre, koroner arter hastalığı, aritmi ve digoksin kullanım öyküsüne daha sık rastlandı. İki grup arasında diğer anlamlı değerler ise; yaş, vücut ağırlığı, preoperatif hemoglobin, kan glikozu, sodyumu, kan üre nitrojeni, serum total protein ve albumin seviyeleri oldu (hepsi için p< 0.04). Çoklu analizde hasta yaşı (p< 0.001, OR= 1.130), preoperatif serum albumin seviyesi (p= 0.001, OR= 0.146) ve digoksin kullanımı (p= 0.007, OR= 8.234) yoğun bakıma kabul için daha anlamlı fark gösterdi.

Tartışma: Daha yaşlı, digoksin kullanan ve daha düşük serum albumin seviyesi olan hastaların elektif kalça protezi cerrahisi sonrası YBÜ'ye transfer oranı daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalça protezi cerrahisi, Geriatrik hasta, Yoğun bakım, Önbelirleyici.

 

Predictors of Intensive Care Unit Admission in Geriatric Patients Undergoing Hip Replacement

 

Introduction: Geriatric patients undergoing hip replacement are often admitted to the intensive care unit (ICU) for postoperative care. However, ICU beds are scarce, costly and for organization it is key to identify which of these individuals truly require ICU admission.

Aim: The aim of this study is to identify predictors of ICU admission using preoperative data in geriatric patients undergoing elective hip replacement.

Study Design: Retrospective study.

Patients and Methods: The charts of all patients who underwent elective hip replacement from January 2001 to January 2004 were reviewed. For the geriatric cases, data recorded were demographic features, co-existing disease, preoperative laboratory findings and admission/no admission to ICU postoperatively.

Results: Of the 204 cases of elective hip replacement during the study period, data for 138 patients ≥ 65 years were analyzed. Forty-five (32.6%) of these patients were admitted to ICU postoperatively. Compared with the group not admitted to ICU, the patients with ICU admission had higher frequencies of coronary artery disease, arrhythmia, and a higher proportion were taking digoxin. These two groups also had significantly different mean values for age; body weight; preoperative hemoglobin, blood glucose, sodium, blood urea nitrogen, serum total protein and albumin levels (p< 0.04 for all). Multivariate analysis identified patient age (p< 0.001, OR= 1.130), preoperative serum albumin level (p= 0.001, OR= 0.146), and digoxin prescription (p= 0.007, OR= 8.234) as significantly associated with a greater probability of ICU admission.

Conclusion: The results suggest that older patients who are taking digoxin and who have a lower preoperative serum albumin level carry a higher rate of ICU admission after elective hip replacement.

Key Words: Hip replacement surgery, Geriatric patient, ICU, Predictor.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Pınar ZEYNELOĞLU

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı 10. Sokak No: 45 06490 Bahçelievler-ANKARA

e-mail: pinarz@baskent-ank.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 30.09.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 10.04.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir