<< Geri Yazdır

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ahmet URSAVAŞ*, Ercüment EGE*, Eser Gürdal YÜKSEL*, Melek ATABEY*, Funda COŞKUN*, Feride YILDIZ*, Sevgi AYHAN*, Nihat ÖZYARDIMCI*

 

* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, BURSA

 

Giriş: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde mortalite hastanenin diğer birimlerine göre daha yüksektir ve YBÜ?lerde mortaliteyi etkileyen çok sayıda sebep vardır.

Amaç: Bu çalışmada amacımız solunumsal YBÜ'de mortalite oranını ve mortaliteye etki eden risk faktörlerini belirlemekti.

Çalışma Şekli: Retrospektif.

Hastalar ve Yöntem: Solunumsal YBÜ'de izlenmiş ve yaş ortalaması 61.1 ± 15.6 (20-89) olan, 59 (%68.6)'u erkek, 27 (%31.4)'si kadın, toplam 86 olgu değerlendirildi.

Bulgular: Solunumsal YBÜ'de mortalite %38.4 idi. Ölen hastalar ile sağ kalan hastalar karşılaştırıldı. Tek değişkenli analiz sonucunda anlamlı bulunan değişkenlere lojistik regresyon analizi yapıldı. Hastane kökenli infeksiyon (p< 0.05, OR: 20.73, %95 GA: 1.10-390.2), hastane kökenli infeksiyon + akut böbrek yetmezliği (p< 0.05, OR: 28.29, %95 GA: 1.42-562.4), resüsitasyon (p< 0.01,  OR: 155.5, %95 GA: 1.91-1656.3), invaziv mekanik ventilasyon (p< 0.05, OR: 19.52, %95 GA: 1.11-361.3), malignite (p< 0.01, OR: 111.28, %95 GA: 1.86-926.4) ve kalp hastalığı (p< 0.05, OR: 25.32, %95 GA: 1.32-424.3) mortaliteyi artıran bağımsız risk faktörleri olarak saptandı.

Sonuç: Hastane kökenli infeksiyon, hastane kökenli infeksiyon + akut böbrek yetmezliği, resüsitasyon, invaziv mekanik ventilasyon, malignite ve kalp hastalığı yoğun bakım mortalitesini etkileyen bağımsız faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Solunumsal yoğun bakım ünitesi, Mortalite.

 

The Evaluation of the Factors Affecting Mortality in Respiratory Intensive Care Unit

 

Introduction: The mortality rate in intensive care units (ICU) are higher than other hospital wards and there are several reason affecting ICU mortality.

Aim: In this study, we aimed to evaluate factors that affecting mortality in respiratory ICU.

Study Desing: Retrospective.

Patients and Methods: A total 86 patients (mean age 61.1 ± 15.6, range 20-89, 59 (68.6%) male, 27 (31.4%)  female) followed in respiratory ICU were analyzed.

Results: Mortality rate in respiratory ICU was 38.4%. Ex-patients were compared with the survivors and logistic method was applied to the variables that were significant in the univariable analysis. Hospital acquired infection (p< 0.05, OR: 20.73, 95% CI: 1.10-390.29), hospital acquired infection + acute renal failure (p< 0.05, OR: 28.29, 95% CI: 1.42-562.4), resuscitation (p< 0.01, OR: 155.5, 95% CI: 1.91-1656.3), invasive mechanical ventilation (p< 0.05, OR: 19.52, 95% CI: 1.11-361.3), malignacy (p< 0.01, OR: 111.28, 95% CI: 1.86-926.4), heart disease (p< 0.05, OR: 25.32, 95% CI: 1.32-424.3) were determined as the independent risk factors that increase mortality rate.

Conclusion: Hospital acquired enfection, hospital acquired infection + acute renal failure, resuscitation, invasive mechanical ventilation, malignacy, heart disease are independent risk factors that increase mortality in intensive care unit.

Key Words: Respiratory intensive care unit, Mortality

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Ahmet URSAVAŞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve

Tüberküloz Anabilim Dalı, 16059 Görükle-BURSA

e-mail: ahmetursavas@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 27.05.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 08.07.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir