<< Geri Yazdır

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite ile İlişkili Faktörler ve Nozokomiyal İnfeksiyonla Mortalitenin İlişkisi

Mustafa Aydın ÇEVİK*, Gül Ruhsar YILMAZ*, F. Şebnem ERDİNÇ*, Serap ÜÇLER**, Necla TÜLEK*

 

* SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

** SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, ANKARA

 

Giriş: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde mortalite oranı hastanenin diğer birimlerine göre daha yüksektir ve YBÜ'de mortaliteye etki eden çok sayıda faktör sözkonusudur.

Amaç: Nöroloji YBÜ'de yatan hastalarda nozokomiyal infeksiyonun mortaliteye etkisini ve  mortaliteye etki eden diğer faktörleri saptamak.

Çalışma Şekli: Prospektif, günlük sürveyans.

Hastalar ve Yöntem: Ondört aylık bir dönemde nöroloji YBÜ'de 24 saatten daha fazla yatan hastalar çalışmaya alındı. Eksitus olan veya YBÜ'den taburcu olan hastalar YBÜ'de yatışları süresince, YBÜ'den servise nakli yapılan hastalar ise nakil sonrası 5 gün süresince izlendi.

Sonuçlar: Stepwise lojistik regresyon analizi sonucunda YBÜ'de edinilmiş pnömoni (p< 0.05), entübasyon (p< 0.05), altta yatan iki ya da daha fazla hastalık (p< 0.001) ve Glaskow koma skorunun düşüklüğü (p< 0.001) mortalite için risk faktörleri olarak bulundu.

Tartışma: YBÜ'de tedavi edilen hastalarda hem nozokomiyal infeksiyon hem de mortalite için artmış risk sözkonusudur. YBÜ'de edinilmiş infeksiyonun mortaliteye etkisi, muhtemelen altta yatan hastalığın ciddiyetinin mortalite için en önemli faktör olması nedeniyle, hastalık ciddiyeti düşük olan hasta grubunda güçlüdür.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, İnfeksiyon, Mortalite, Risk faktörleri.

 

Factors Determining Mortality in a Neurology Intensive Care Unit and Relation Between

Nosocomial Infections and Mortality

Introduction: The mortality rates in intensive care units (ICU) are higher than other hospital wards and there are several factors influencing ICU mortality.

Aim: To assess the impact of nosocomial infections and other risk factors on the mortality rate in a neurology intensive care unit.

Design: Prospective, daily surveillance.

Patients and Methods: In a neurology intensive care unit, in a 14 month period, patients who treated for more than 24 hours were followed till death or five days after discharge from the intensive care unit.

Results: ICU-acquired pneumoniae (p< 0.05), intubation (p< 0.05), two or more underlying disease (p< 0.001) and low Glaskow coma scala  (p< 0.001) as risk factors of ICU mortality were identified by stepwise logistic regression analysis.

Conclusion: ICU patients are at increased risk for both acquiring nosocomial infections and death. The impact of ICU-acquired infection on hospital mortality in intensive care unit is stronger in less severely ill patients, probably because of the severity of underlying disease being the most significant factor.

Key Words: Intensive care unit, Infection, Mortality, Risk factors.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK

SB. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 20.03.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 03.05.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir