<< Geri Yazdır

Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Epidemiyolojisi

Melda AYBAR*, Arzu TOPELİ*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde ciddi morbidite ve mortalite nedenlerinin başında gelen ventilatör ilişkili pnömoni (VİP)'nin prevalansı, mortalite oranı ve VİP gelişmesinde etkili olabilecek faktörlerin tespiti.

Çalışma Şekli: Prospektif, tanımlayıcı.

Hastalar ve Yöntem: Dahili yoğun bakım ünitemizde, 18 aylık bir dönemde, 48 saatten fazla mekanik ventilasyon uygulanan hastalar ölüm veya yoğun bakım ünitesinden çıkışa kadar izlenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 109 hastanın 47 (%43)'sinde, ortalama 7 gün sonra VİP gelişmiştir. VİP gelişen 47 hastanın 41 (%87)'i ölürken, VİP gelişmeyen 62 hastanın 41 (%66)'i kaybedilmiştir. VİP gelişen hastalarda üreyen mikroorganizmaların çoğu çoğul ilaç dirençli nonfermenter mikroorganizmalardır. Çok değişkenli analiz yönteminde enteral beslenme uygulaması, düşük Glasgow koma skoru (GKS) ve yüksek kalp hızının VİP gelişmesini belirleyen faktörler olduğu gösterilmiştir. VİP gelişen hastalar daha fazla sayıda antibiyotik tedavisine, fazla oranda trakeotomi uygulamalarına maruz kalmışlar ve bu hastlarda mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde yatış süresi daha uzun bulunmuştur.

Sonuç: Dahili yoğun bakım ünitemizde VİP gelişmesini belirleyen bağımsız faktörlerin enteral beslenme uygulaması ve düşük GKS olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, Nozokomiyal pnömoni, Mekanik ventilasyon, Epidemiyoloji, Prevalans, Mortalite.

 

Epidemiology of Ventilator Associated Pneumonia in a Medical Intensive Care Unit

Aim: To determine the prevalance and mortality rate of ventilator associated pneumonia (VAP), and factors which might effect the development of VAP, one of the leading causes of serious morbidity and mortality in intensive care units.

Study Design: Prospective, descriptive.

Patients and Method: In our medical intensive care unit, in an 18 month period, patients who received mechanical ventilation for more than 48 hours were followed till death or discharge from the intensive care unit.

Results: VAP developed within 7 days in 47 (43%) patients out of 109 patients who were included in the study. Fortyone out of 47 patients (87%) who had VAP died, whereas 41 out of 62 patients (66%) who did not develop VAP died. In patients with VAP, cultured microorganisms were mostly multidrug resistant nonfermentating microorganisms. In multivariate analysys, application of enteral feeding, low Glasgow coma score (GCS) and increased heart rate were shown to be factors determining the development of VAP. Patients with VAP were exposed to increased numbers of antibiotics, more frequent tracheotomy applications, and in these patients duration of mechanical ventilation and length of stay in the intensive care unit were found to be prolonged.

Conclusion: In our medical intensive care unit, independent factors determining the development of VAP were found to be application of enteral feeding and low GCS.

Key Words: Ventilator associated pneumonia, Nosocomial pneumonia, Mechanical ventilation, Epidemiology, Prevalance, Mortality.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Arzu TOPELİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Sıhhıye - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 27.03.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 19.04.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir