<< Geri Yazdır

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi

Bilgin ARDA*, Şebnem ŞENOL*, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN*, Tansu YAMAZHAN*,
Oğuz Reşat SİPAHİ*, Güray ARSU*, Sercan ULUSOY*

 

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

 

Giriş: El temizliği, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde etkin, ucuz ve uygulaması kolay bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanması ile hastane infeksiyonlarının yaklaşık %50 oranında azaltılabildiği gösterilmiştir.

Amaç: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)'nde (anesteziyoloji ve reanimasyon, iç hastalıkları, nöroloji ve kalp damar cerrahisi) el temizliği kurallarına uyumun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Şekli: Prospektif.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 12 Nisan 2004-9 Mayıs 2004 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde birer saatlik periyodlar halinde, YBÜ'lere ziyaretler yapılmıştır. Gözlenen temaslar; meslek gruplarına, cinsiyete, invaziv veya yüzeysel olmalarına göre sınıflandırılarak, hasta ile temas öncesi ve temas sonrası, hastadan hastaya geçiş sırasında, eldiven giymeden önce ve sonra el temizliği kurallarına uyum açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma dönemi içinde toplam 1286 temas (914 yüzeysel, 372 invaziv) değerlendirildiğinde, el temizliği kurallarına uyum oranı %5.3 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Hastanemizde el temizliği ile ilgili kurallara uyum son derece düşüktür. Ayrıca, alkol bazlı el dezenfektanlarının oldukça az kullanılması ve gereksiz veya yanlış eldiven kullanımı dikkat çekicidir. Hastane şartlarının iyileştirilmesi, personel eğitimi, uyumun izlenmesi ve geri bildirimin el temizliği kurallarına uyumun artırılmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: El yıkama, Hastane infeksiyonları.

 

Evaluation of Compliance with Hand Hygiene Rules in Ege University Medical Faculty Intensive Care Units

Introduction: Hand washing is a cheap, effective and feasible measure for protection from hospital acquired infections and may decrease the hospital infection rates up to 50%, when implemented correctly and routinely.

Aim: In this study it was aimed to assess the compliance with hand hygiene rules in our hospital's neurology, cardiac surgery, anaesthesiology and reanimation and internal medicine intensive care units.

Design: Prospective.

Patients and Methods: Study was held between April 12th 2004-May 9th 2004. Episodes of care were observed during one hour lasting daily visits and were classified according to care giver's professional class and gender and according to type of care as invasive and superficial. Compliance with hand hygiene was observed before and after care, between two cares and before and after wearing gloves.

Results: Of 1286 episodes of care (914 superficial, 372 invasive) rate of compliance with hand hygiene was 5.3%.

Conclusion: In our hospital compliance with hand hygiene rules is poor. It is thought that improvements in hospital facilities, personnel education, surveillance of the hand hygiene compliance and feed back could be beneficial for a better hand hygiene practice.

Key Words: Hand washing, Hospital infection.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Bilgin ARDA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR

e-mail: arda@med.ege.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 07.02.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 08.07.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir