<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Hastalarında Subklavyen Ven Kateterizasyonu: 211 Hastanın Analizi#

Selim CANDAN*, Hüsne ŞAHİN*, Araş PİRAT*, Pınar ZEYNELOĞLU*, Gülnaz ARSLAN*

 

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Amaç: Yoğun bakımlarda hastalara sıklıkla santral venöz kateter yerleştirilmekte, infeksiyon riski ve trombozun az olması nedeniyle subklavyen ven kateterizasyonu tercih edilmektedir. Ancak subklavyen ven kateterizasyonu, işleme ait endişeler nedeniyle yeterince yapılmamaktadır. Bu çalışma, yoğun bakımda subklavyen ven kateterizasyonu ile ilgili deneyimlerimizi aktarmaktadır.

Çalışma Şekli: Retrospektif tanımlama çalışması.

Hastalar ve Yöntem: Mayıs 2001-Şubat 2003 tarihleri arasında subklavyen ven kateterizasyonu yapılan 211 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, ağırlık, cinsiyet, girişim yapılan taraf, mekanik komplikasyonlar, kateter ilişkili infeksiyonlar, kateter kalış süresi ve mekanik ventilasyon ihtiyacı her hasta için araştırılan parametrelerdi.

Bulgular: Hastaların ortalama protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı hafifçe uzamış bulundu. Yüzdoksanaltı (%91.7) subklavyen ven kateterizasyonu komplikasyonsuz olarak gerçekleştirildi. Sekiz (%4.5) hastada kateter malpozisyonu, 4 (%2.2) hastada pnömotoraks ve 3 (%1.6) hastada arteryel girişim gözlendi. Sol subklavyen ven kateterizasyonunda malpozisyon oranı sağ subklavyen ven kateterizasyonuna bağlı malpozisyondan anlamlı olarak düşük bulundu (%0.9?a karşılık %6.7, p< 0.05).

Sonuç: Bulgularımıza göre yoğun bakımda subklavyen ven kateterizasyonuna bağlı mekanik komplikasyonlar çok az görülmüştür ve subklavyen ven kateterizasyonunda malpozisyondan kaçınmak için sol subklavyen ven kateterizasyonu öncelikle değerlendirilmelidir (p< 0.05).

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateterizasyon, Komplikasyonlar, Subklavyen ven, Yoğun bakım.

 

Subclavian Vein Catheterization in Intensive Care Unit Patients: Analysis of 211 Patients

Aim: Central venous catheterization is required in many critically ill patients and the subclavian vein route is preferred to other central venous accesses because it is associated with a lower rate of catheter-related infection and thrombosis. However concerns about this route limit its application. Aim of the study was to present our experience about subclavian vein catheterization in our intensive care unit.

Design: Retrospective descriptive study.

Patients and Methods: The charts of 211 patients were reviewed retrospectively between May 2001 and February 2003. Age, weight, gender, the side of venipuncture, mechanical complications, catheter related infections, duration of catheterization and need for mechanical ventilation were the parameters that investigated for each patient.

Results: Prothrombin time and activated partial thromboplastin time were slightly prolonged. One hundred ninety-six (91.7%) subclavian vein catheterizations were achieved without adverse events. Complications are misplacement of catheter tip (8 patients, 4.5%), pneumothorax (4 patients, 2.2%) and arterial puncture (3 patients, 1.6%). Compared with left-sided venipuncture the rate of catheter tip misplacement was significantly higher when right-sided venipuncture was performed (0.9% versus 6.7% misplacements, p< 0.05).

Conclusion: According to our findings immediate complications of subclavian vein catheterization in intensive care units are uncommon, and in case of subclavian catheterization left-sided venipuncture should be considered in order to avoid misplacement of catheter tip.

Key Words: Central venous catheterization, Complications, Subclavian vein, Intensive care.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Selim CANDAN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi,

Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Bahçelievler-ANKARA

e-mail: selimcandantr@yahoo.co.uk

Makalenin Geliş Tarihi: 28.07.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 09.03.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir