<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Hastalarında Santral Venöz Kateterle İlişkili İnfeksiyonlar#,##

Sevim KESKİN*, Rabin SABA**, Dilara İNAN**, Murat YILMAZ***,
Gözde ÖNGÜT****, Veli GÜNAY**, Latife MAMIKOĞLU**

 

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi,

** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

*** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

**** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

 

Giriş: İntravasküler kateterler günümüz tıbbında çok amaçlı olarak oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmuşlardır. Özellikle yoğun bakım üniteleri (YBÜ) içerdikleri hastalar nedeniyle bunların en sık takıldığı bölümlerdir.

Amaç: Hastanemiz YBÜ'lerinde santral venöz kateter (SVK) takılan hastalarda gelişen kateterle ilişkili infeksiyonların sıklığını, etken mikroorganizmaları, etken mikroorganizmaların duyarlılıklarını saptamak.

Çalışma Şekli: Prospektif.

Hastalar ve Yöntem: Temmuz 2000-Temmuz 2001 tarihleri arasında hastanemiz YBÜ'lerinde yatırılarak izlenen ve SVK uygulanan ve SVK çıkartılmadan veya değiştirilmeden önce infeksiyon kontrol hemşiresine haber verilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan olgularda kateter çıkartılmadan önce eş zamanlı olarak kateter içi ve perifer kan kültürü alındı ve kateterle ilişkili infeksiyonlar yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 103 olgunun 34 (%33)'ünde kateterle ilişkili bakteremi, 29 (%28)'unda kateter kolonizasyonu, ikisinde çıkış yeri infeksiyonu ve yedisinde sekonder bakteremi saptandı. Kateterle ilişkili bakteremilerde en sık Staphylococcus aureus (%37) izole edilirken, bunu koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) (%24) izliyordu. Tüm gram-negatif bakteriler ise toplam olarak %35 oranında izole edildi. KNS'lerde %72, S. aureus'larda %85 metisiline direnç saptandı.

Sonuçlar: YBÜ'lerimizde kateterle ilişkili infeksiyon düşünüldüğünde hastanın durumu ampirik tedaviyi gerektiriyorsa ilk tercih etken ve duyarlılık sonuçları göz önüne alınarak glikopeptidler olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları, Yoğun bakım.

 

Central Venous Catheter Related Infections in Intensive Care Units

Introduction: Intravascular catheters are widely used in todays medicine, especially in intensive care units.

Aim: To find out the frequency of the central venous catheter related infections, the pathogen microorganism and their antibiotic susceptibility.

Study Design: Prospective.

Patients and Methods: The patients who were followed in our intensive care units and infection control nurse was informed before their central venous catheters were moved out or replaced between July 2000 and 2001. Before catheter removal blood cultures were obtained from the catheter and perifer at the same time and then the patient was evaluated for catheter related infections.

Results: The rate of catheter related bacteriemia was 33% and catheter colonisation was 28% in 103 cases. Two exit-site infection and seven secondary bacteriemia were detected. Staphylococcus aureus was the most frequent organism (37%) that was isolated in catheter related bacteremies, followed by coagulase negative staphylococci (CNS-24%). Gram-negative bacteria were isolated in 35% of them. Methiciline resistance was 72% in CNS and 85% in S. aureus.

Conclusion: If we suspect a catheter related infection at a patient in our intensive care units who needs ampiric approach, glicopeptides are the first line treatments according to our susceptibility results.

Key Words: Central venous catheter, Catheter related bloodstream infection, Intensive care unit.

 

 

Yazışma Adresi: Hmş. Sevim KESKİN

Yeşilbahçe Mahallesi 1456 Sokak Ali Yiğitler Sitesi B Blok

No:6, 07100 ANTALYA

Makalenin Geliş Tarihi: 15.07.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 13.05.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir