<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlişkili Pnömonilerin Değerlendirilmesi

Gürdal YILMAZ*, Rahmet ÇAYLAN*, Hülya ULUSOY**, Kemalettin AYDIN*,
Nesrin ERCİYES**, İftihar KÖKSAL*

 

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, TRABZON

 

Giriş: Ventilatörle ilişkili pnömoniler (VİP), yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde sık karşılaşılan, önemli morbidite ve mortalite nedeni olan infeksiyonlardır.

Çalışma Şekli: Prospektif çalışma.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemiz YBÜ'de Temmuz 2000-Kasım 2001 tarihleri arasında iki günün üzerinde yatan ve mekanik ventilatör uygulanan 225 hastanın %19.1'inde gelişen VİP incelendi. Vakalar etken, antibiyotik duyarlılıkları ve risk faktörleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: VİP hızı 1000 ventilatör gününde 15 olarak saptandı. Ortalama ventilatör günü 27.5 ± 15.2 idi. Hastaların %9.8'inde bakteremi tespit edildi. Alınan endotrakeal aspirat örneklerinde etken olarak gram-negatif bakteriler %66.7, gram-pozitif bakteriler %17.7 oranında saptanırken, %15.7 oranında polimikrobiyal etken tespit edildi. Etkenlerin dağılımı; Pseudomonas aeruginosa %31.4, Acinetobacter spp. %19.6, metisiline dirençli Staphylococcus aureus %15.7, Stenotrophomonas maltophilia %9.8 olarak belirlendi. Gram-negatif etkenlerin antibiyotiklere duyarlılıkları; imipenem %72, tikarsilin-klavulanik asit %50, piperasilin-tazobaktam %48, sefoperazon %36.8, sefoperazon-sulbaktam %55.8, siprofloksasin %47, tobramisin %43.5, amikasin %41, gentamisin %29.7 oranlarında idi. ?Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)? II skoru yüksekliği ve uzamış mekanik ventilasyon süresi VİP gelişimi için anlamlı risk faktörleri olarak saptandı. VİP'in hastaların yatış süresini iki kattan daha fazla uzattığı tespit edildi. VİP'e bağlı mortalite %15.6 olarak saptandı.

Tartışma ve Sonuç: VİP, YBÜ'lerde önemli oranda morbidite ve mortaliteye, hastanede yatış süresinin uzamasına neden olan önde gelen nozokomiyal infeksiyonlardandır. YBÜ personelinin, VİP ile ilişkili risk faktörleri konusunda eğitimi sağlanarak, VİP riski yüksek olan hastaların erken tanı alması ve risk faktörlerini azaltacak hasta bakım işlemlerini ön planda uygulaması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Hastane infeksiyonu.

The Evaluation of Ventilator Associated Pneumonia Diagnosed in Intensive Care Unit

Introduction: Ventilator associated pneumonia (VAP) is an infection that is frequently encountered in intensive care units (ICU) and cause important morbidity and mortality.

Study Design: Prospective study.

Patients and Methods: A prospective study was undertaken evaluating the VAP cases that developed in 19.1% of 225 mechanically-ventilated patients who were admitted to the ICU between July 2000 and November 2001. VAP-associated pathogenic microorganisms, antibiotic sensitivities and risk factors were also studied.

Results: The rate of VAP was calculated as 15 per 1000 ventilator days. The average duration of mechanical ventilation of patients was 27.5 ± 15.2 days. Bacteremia was diagnosed in 9.8% of the patients. The endotracheal aspirates yielded gram-negative bacteria in 66.7%, gram-positive bacteria in 17.7% and polymicrobial  organisms in 15.7% of cases. The growth frequencies of the microorganisms were; Pseudomonas aeruginosa 31.4%, Acinetobacter spp. 19.6%, methicillin resistant Staphylococcus aureus 15.7%, and Stenotrophomonas maltophilia 9.8%. Antibiotic sensitivities of gram-negative agents were, imipenem 72%, ticarcillin-clavulanate 50%, piperacillin-tazobactam 48%, cefoperazone 36.8%, cefoperazon-sulbactam 55.8%, ciprofloxacin 47%, tobramycin 43.5%, amikacin 41%, and gentamicin 29.7%. High scores of Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II and prolonged duration of mechanical ventilation were determined as significant risk factors for the development of VAP. Development of VAP in ICU patients doubled the period of stay in the ICU and VAP-associated mortality was found as 15.6% in this study.

Discussion and Conclusion: VAP is considered as one of the chief nosocomial infections carrying high rates of morbidity and mortality and prolongs the duration of stay in the ICU. Staff of the ICU should be aware of the risk factors associated with VAP, that will aid in early identification of patients that are at high risk for VAP and modifying patient care to minimize the potential risk factors of VAP.

Key Words: Ventilator associated pneumonia, Nosocomial infections.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Gürdal YILMAZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

61080 TRABZON

e-mail: gurdalyilmaz@tnn.net

Makalenin Geliş Tarihi: 15.09.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 16.04.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir