<< Geri Yazdır

Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanısında Bronkofiberoskopik Korunmuş Fırça ve
Nonbronkoskopik Korunmuş Bronkoalveoler Lavaj#

Veysel ERDEN*, Gökçen BAŞARANOĞLU*, Hamdi DELATİOĞLU*, İsmet BEYCAN**

 

* SSK Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

** SSK Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL

Giriş: Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde mekanik ventilasyon yapılan hastalarda önemli bir edinilmiş infeksiyondur. Optimal antibiyotik tedavisi için erken ve doğru teşhis gerekir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı; bronkofiberoskopik korunmuş fırça (BKF) ile nonbronkoskopik korunmuş bronkoalveoler lavaj (NBBAL) yöntemini değerlendirmektir.

Çalışma Şekli: Prospektif çalışma.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma YBÜ'de 1999-2000 yıllarında yatan, yaşları 17-75 arasında değişen, 10'u kadın 15'i erkek toplam 25 hasta üzerinde yapıldı. Herhangi bir hemostatik defekti olan (platelet sayısı 50.000/mm3'ün altında, aktive parsiyel tromboplastin zamanı ya da protrombin zamanı kontrol değerinin 1.5 katından büyük) hastalar çalışmaya alınmadı. BKF ve NBBAL yöntemi ile distal hava yollarından mikrobiyolojik örnekler alındı. Bakteriyolojik çalışma 25 hastadan alınan 80 (40 + 40) örnekte yapıldı.

Bulgular: Bakteriyolojik sonuçların %77.5'i NBBAL ve BKF yönteminde aynı, %22.5'i bu iki yöntemde farklı bulundu. BKF ile işlem sırasında herhangi bir komplikasyon (hemoraji, pnömotoraks) gözlenmedi.       

Tartışma: Çalışmamızda iki diagnostik yöntemle alınan örneklerden dokuzunun sonucu farklı bulundu. Özellikle; farklılığın sebebi yedi örnekte BKF ile sağlanan mikrobiyolojik örneklerde üreme olmamasıydı. Bunun sebebi BKF ile alınan örneğin yetersizliğinden olabilir. Sonuç olarak; VİP'in mikrobiyolojik tanısında basit ve daha az invaziv olan NBBAL tekniği tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Bronkofiberoskopik korunmuş fırça, Nonbronkoskopik korunmuş bronkoalveoler lavaj.

 

Diagnosis of Ventilator Associated Bacterial Pneumonia with Bronchofiberoscopic Protected

Specimen Brush and Blind Protected Bronchoalveolar Lavage

Introduction: Ventilator associated bacterial pneumonia (VAP) is an important acquired infection in mechanically ventilated patients in intensive care unit. It requires early and correct diagnosis for optimal antibiotic treatment.

The aim of this study was to assess the diagnostic yields of two methods: Bronchofiberoscopic protected specimen brushing (BF-PSB) and blind protected bronchoalveolar lavage (NBF-BAL).

Study Design: Prospective study.

Patients and Methods: This study performed in intensive care unit (ICU) with 10 female and 15 male totally 25 patients whose ages between 17-75. Exclusion criteria were as follows: Presence of any hemostatic defect (platelet count below 50.000/mm3 or activated partial tromboplastin time or prothrombin time longer than 1.5 of control). The microbiological specimens included bronchofiberoscopic guided protected specimen brush in a distal airway and blindly placed protected bronchoalveolar lavage fluid in distal airway. Bacteriological study was performed in 80 (40 + 40) samples within 25 patients.

Results: 77.5% of the bacteriological results were the same with BF-PSB and NBF-BAL. But 22.5% of the results were different between these two methods. We didn't observe any complications (hemorrhage, pneumothorax) during application of BF-PSB.

Conclusion: We investigated the influence of pulmonary bacteriology on the yield of two diagnostic procedures in nosocomial pneumonia and in nine samples different results were found. In seven samples there were no growth in the microbiological specimens obtained with BF-PSB. The reason for that may be the lack of enough specimen taken by BF-PSB. In conclusion in order to make a microbiological diagnosis of VAP a simple and less invasive NBF-BAL technique might be preferred.

Key Words: Ventilator associated bacterial pneumonia, Bronchofiberoscopic protected specimen brushing, Blind protected bronchoalveolar lavage.

# Bu çalışma, '13. Uluslararası Yoğun Bakım Sempozyumu'nda poster bildirisi olarak sunulmuştur.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Veysel ERDEN

Horhor Caddesi No: 64 Aksaray-İSTANBUL

e-mail: v_erden@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.03.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 22.09.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir