<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları: 3 Yıllık Analiz

Özgür KARACAN*, Oya ALTAŞ*, Şerife SAVAŞ*, Şule AKÇAY*, Neslihan ÇELİK*,

Füsun ÖNER EYÜBOĞLU*, Funda TİMURKAYNAK**

 

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

** Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

 

Giriş: Nozokomiyal alt solunum yolu infeksiyonları (ASYİ); ventilatörle ilişkili pnömoniler (VİP), diğer pnömoniler ve akut bakteriyel trakeobronşit gibi diğer ASYİ'leri kapsamaktadır. Bu grup içerisinde VİP, yüksek morbidite ve mortalite hızı nedeniyle diğer infeksiyonlardan ayrılmaktadır.

Amaç: Çalışmamızda hastanemizin tüm yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde üç yıllık dönemde saptadığımız ASYİ'yi infeksiyon türü, etken ajanlar, antibiyotik dirençleri, risk faktörleri ve mortalite hızları yönünden araştırdık.

Çalışma Şekli: Retrospektif.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 1999-Aralık 2001 tarihleri arasında YBÜ'lerimizde ASYİ tanısıyla izlenen hastalar çalışmaya dahil edildi. Nosoline programıyla tutulan kayıtlardan hastaların demografik verileri, eşlik eden hastalıkları, risk faktörleri, operasyonlar, invaziv girişimler, alınan mikrobiyolojik örnekler, üreyen ajanlar, antibiyogram sonuçları, tanı öncesi ve sonrası kullanılan antibiyotikler, hastanede yatış süreleri ve akciğer grafilerine ulaşıldı.

Bulgular: Çalışma döneminde 155 hastada toplam 172 ASYİ olgusu tanımlandı. ASYİ grubunda 75 olgu VİP (%43.6), 22 olgu VİP dışı pnömoni, 75 olgu ise diğer ASYİ (akut trakeobronşit) olarak sınıflandırıldı. VİP grubunda 23 olgu erken dönem VİP, 52 olgu geç dönem VİP idi. ASYİ'ye eşlik eden diğer nozokomiyal infeksiyonlar; bakteremi (%38), idrar yolu infeksiyonu (%35) ve kateter ilişkili infeksiyonlar (%10) idi. ASYİ grubunda VİP için risk faktörleri olarak, bilinç kapalılığı ve dahili YBÜ'de izlem saptandı. Hem erken hem de geç dönem VİP olgularında izole edilen başlıca suşlar; metisiline dirençli koagülaz-pozitif ve koagülaz-negatif stafilokoklar, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri olarak bulundu. Çalışmaya dahil edilen ASYİ olgularının tümü değerlendirildiğinde, tanı öncesi antibiyotik kullanımının yaygın olduğu görüldü (%71.5). VİP grubunda mortalite diğer ASYİ grubuna göre yüksekti (%76-59).

Tartışma: Çalışmamızda YBÜ'deki ASYİ grubunda en sık VİP (%43.6) saptandı. Erken ve geç dönem VİP olgularında izole edilen suşların dirençli patojenler olmasında, tanı öncesi antibiyotik kullanımının sıklığının (%71.5) etken olduğu düşünüldü. Dahili YBÜ'de izlenen olgularda VİP riski daha fazla idi. Bu yüksek riskin, birimlerin hala 'açık sistemle' çalışmasından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. Bütün ASYİ hastalarında Staphylococcus aureus'un sık izolasyonu, personelin el hijyeni ile ilgili prosedürlere uyumunun yetersizliği sonucu ekzojen kaynaklı S. aureus infeksiyonlarının sık görülmesi şeklinde açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Yoğun bakım ünitesi, Risk faktörleri, Mortalite, Nozokomiyal pnömoni.

 

Lower Respiratory Tract Infections at a University Hospital Intensive Care Units: 3 Year Analysis

Introduction: Nosocomial lower respiratory tract infections (LRTI) consist of ventilatory associated pneumonias (VAP), pneumonias and other LRTIs like acute bacterial tracheobronchitis. Among all LRTIs, VAP is distinguished from others with its high morbidity and mortality.

Aim: We studied all LRTIs that were detected at our intensive care units (ICU) in the study period of three years with the aspects of infection types, isolated pathogens, antibiotic resistance rates, risk factors and mortality rates.

Study Design: Retrospective.

Patients and Methods: Patients that were followed-up at ICU between January 1999 to December 2001 with the diagnosis of LRTI were included to the study. From Nosoline data base, patient records included demographics, co-morbidities, risk factors, operations, invasive interventions, microbiology sample results, antibiogram results, prediagnosis and postdiagnosis antibiotic prescriptions, routine blood analysis, hospital stays and chest roentgenograms were reached and analysed retrospectively.

Results: In the study period, 172 LRTIs in 155 patients were identified. Of 172 LRTIs, 75 were classified as VAP (43.6%); 22 were other pneumonias and 75 were other LRTIs. In the VAP group; 23 were early onset and 52 were late onset VAP. Other most frequent nosocomial infections were bacteremia (38%), urinary tract infections (35%), catheter related infections (10%), respectively. Considering all LRTIs, unconciousness of the patient on admission and following-up at medical ICU were identified risk factors for VAP development. Most frequently isolated species in both early and late onset VAP group were methicilline resistant coagulase positive and coagulase negative Staphylococcus, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. Prediagnosis antibiotic usage was common (71.5%) in the whole LRTI patients. Mortality rates of VAP group was higher than other LRTIs (76% vs 59%).

Conclusion: In this study, we found that VAP was the most frequent LRTI in our ICU (%43.6). Frequent antibiotic usage before the specific diagnosis (71.5%) might be the cause of isolation of highly resistant strains in both early and late onset VAP patients. Patients that were followed in medical ICU were under higher risk for VAP development compared to surgical ICU patients. This finding may be explained with 'open system' design of our medical ICU. High isolation rates of Staphylococcus aureus among our patient group might be the sign of poor hand hygiene of our health care providers.

Key Words: Ventilatory associated pneumonia, Intensive care units, Risk factors, Mortality, Nosocomial pnömonia.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Özgür KARACAN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,

Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak No: 45

Bahçelievler-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 10.02.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 05.08.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir