<< Geri Yazdır

'Percu Twist' Yöntemi ile Perkütan Trakeostomi

Veysel ERDEN*, Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU*, Gökçen BAŞARANOĞLU*,
Hamdi DELATİOĞLU*, Kerem ERKALP*

 

* SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İSTANBUL

Amaç: Bu çalışmada en son geliştirilen perkütan trakeostomi tekniği olan 'Percu Twist' tekniği ile gerçekleştirdiğimiz trakeostomiler değerlendirildi.

Çalışma Şekli: Retrospektif çalışma.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 'Percu Twist' tekniği ile perkütan trakeostomi açılan yaş ortalaması 56.41 ± 15.70 yıl ortalama 'Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II (APACHE II)' skoru 18.81 ± 4.03 olan 12'si kadın, 16'sı erkek toplam 28 hasta alındı. Hemostatik bozukluğu olmayan, trakea ve boyun yapısı normal olan hastalara işlem uygulandı. 'Percu Twist' tekniği ile perkütan trakeostomi için 'Percu Twist' set (Rusch) kullanıldı. İşlem süresi, işlem sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Tüm olgularda perkütan trakeostomi başarılı bir şekilde açıldı. Ortalama işlem süresi 8.39 ± 3.64 dakika olarak bulundu. Komplikasyon olarak bir olguda müdahale gerektirmeyen kanama oldu. İşlem ile ilgili mortalite olmadı.

Tartışma: 'Percu Twist' tekniği, olası komplikasyonlar önlenmeye çalışıldığında ve deneyim arttıkça ümit vadetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, 'Percu Twist', Komplikasyon, Uzamış entübasyon.

 

Percutaneous Tracheostomy with Percu Twist Technique

Aim: In this study we evaluated Percu Twist technique as the latest technique on percutaneous tracheostomy.

Design: Retrospective study.

Patients and Methods: In this study a total of 28 patients (12 female, 16 male) whose mean age was 56.41 ± 15.70 years mean Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score was 18.81 ± 4.03 were included. Percutaneous tracheostomy was performed with Percu Twist technique. This process was applied to patients who had normal trachea, neck structure and no hemostatic disorder. Percu Twist kit (Rusch) was used for percutaneous tracheostomy. All of the complications and the duration of the tracheostomy performed were recorded meanwhile and after the tracheostomy process.

Results: Percutaneous tracheostomy was applied successfully to all patients. The mean duration of tracheostomy was 8.39 ± 3.64. As a complication one patient had self limiting bleeding. Mortality related to percutaneous tracheostomy was not observed.

Conclusion: Percu Twist technique is a promising method of choice when possible complications are tried to be prevented and when it is practiced on bigger series.

Key Words:  Tracheostomy, Percu Twist, Complication, Prolonged intubation.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Gökçen BAŞARANOĞLU

Soğanlı Mahallesi Alper Sokak No: 1/20

34590 Bahçelievler-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 05.02.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 20.06.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir