<< Geri Yazdır

Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon

Zuhal KARAKURT*, Hilal ALTINÖZ*, Tülay YARKIN*

 

* SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İSTANBUL

Giriş: Akut solunum yetmezliği (ASY) gelişen kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'nda noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV), invaziv mekanik ventilasyon (İMV) ihtiyacını azaltan bir yöntem olarak bilinmektedir.

Amaç: ASY gelişmiş olan KOAH olgularında NPPV uygulama sonuçları ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin araştırılması.

Çalışma Şekli: Retrospektif, olgu serisi.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2001-Ağustos 2002 tarihleri arasında solunumsal yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde NPPV uyguladığımız KOAH olgularının dosyaları incelendi. Giriş, birinci saat, 24. saat ve çıkış arter kan gazı (AKG); giriş ve çıkış ?Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II (APACHE II)' skoru değerleri kaydedildi. Tedavi başarı oranı belirlendi; başarılı ve başarısız olguların AKG ve APACHE II değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Olgu sayısı 47; yaş ortalaması 61.7 ± 9.1 (32-76) yıl idi. NPPV ortalama 3.3 ± 2.4 (1-12) gün uygulandı; 38 (%80.8) olguda tedavi başarısı, 9 (%19.2) olguda ise tedavi başarısızlığı saptandı. Başarısız olguların solunumsal YBÜ'ye giriş ve NPPV sonu APACHE II skorunda anlamlı değişme olmazken, başarılı olgularda skor, 16 ± 7'den 10 ± 3'e düştü ve aradaki fark anlamlı bulundu (p= 0.017). Başarılı olgularda NPPV'nin birinci saatinde giriş değerine göre pH'da ve %SaO2'de anlamlı artış (sırasıyla p< 0.001 ve p< 0.01), PaCO2'de anlamlı düşme (p< 0.01) saptandı; başarısız olgularda ise, birinci saat AKG bulgularının değişmediği veya kötüleştiği dikkati çekti. Olguların hiçbirinde, NPPV ile ilgili majör komplikasyon gelişmedi.

Tartışma: Uygun hasta seçimi ile NPPV, ASY'nin eşlik ettiği KOAH olgularında başarılı bir tedavi yöntemidir. Tedavi başarısının değerlendirilmesinde birinci saat AKG değerleri anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yetmezliği, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon.

 

Noninvasive Positive Pressure Ventilation in Chronic Obstructive Pulmonary Diseases with

Acute Respiratory Failure

Introduction: Noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) is a successful treatment method decreasing the need for invasive mechanical ventilation (IMV) in patients with acute respiratory failure (ARF) due to chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Aim: Evaluation of the result of NPPV in ARF patients with COPD and the factors affecting the treatment success.

Study Design: Retrospective, case series.

Materials and Methods: In our respiratory intensive care unit (ICU), we retrospectively evaluated the patients with COPD on whom NPPV is done in April 2001-August 2002. Arterial blood gas (ABG) results were recorded at baseline first hour, first day, and at discharge. Acute physiologic assessment and chronic health evaluation II (APACHE II) scores were recorded at baseline and at discharged.

Results: Fourty-seven COPD patients with ARF, whose mean age was 61.7 ± 9.1 (32-76) years, were studied. In thirty-eight (80.8%) cases, treatment was considered to be successful but 9 (19.2%) patients were intubated for IMV and treatment was accepted as unsuccessful. In contrast to unsuccessful ones, the successful cases showed a statistically significant decrease in APACHE II scores (from 16 ± 7 to 10 ± 3, p= 0.017). As the successful and the unsuccessful patients were compared by means of ABG values after one hour at NPPV, the pH and SaO2 were increased (p< 0.001 and p< 0.01 respectively) while PaCO2 values were decreased (p< 0.01) in the successful patients.

Conclusion: NPPV is a successful method in suitable patients with ARF of COPD. Evaluation of the treatment success, ABG values at the first hour were found to be meaningful.

Key Words: Acute respiratory failure, Chronic obstructive pulmonary disease, Noninvasive positive pressure ventilaton.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Zuhal KARAKURT

Soyak Yenişehir Manolya Evleri B-3 Daire: 63

Ümraniye-İSTANBUL

e-mail: zuhalkarakurt@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.11.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 20.06.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir