<< Geri Yazdır

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin  SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***,
Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****, Ömer BAYEZİD*

 

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

*** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

**** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANTALYA

 

Amaç: Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda invaziv monitörizasyona bağlı gelişen infeksiyonlar ve bunların risk faktörlerinin saptanması.

Çalışma Şekli: Prospektif, tanımlayıcı.

Hastalar ve Yöntem: Preoperatif herhangi bir infeksiyonu bulunmayan ve açık kalp cerrahisi uygulanan 55 hasta (33 koroner arter by-pass cerrahisi, 21 kapak replasmanı, 1 miksoma) çalışmaya alındı. Toplam 291 intravasküler kateter (55 santral venöz kateter, 55 Swan-Ganz, 55 arteryel, altı intraaortik balon ve 120 periferik kateter), 124 kan kültürü ve 55 idrar kültürü değerlendirildi.

Bulgular: On hastada kateter kolonizasyonu ve iki hastada asemptomatik bakteriüri tespit edildi, katetere bağlı bakteremi ise gözlenmedi. Kolonize kateterlerin üçünde etken olarak Staphylococcus aureus, üçünde Acinetobacter spp., birinde koagülaz-negatif stafilokok, birinde Enterobacter aerogenes, birinde Pseudomonas aeruginosa, diğer birinde ise Escherichia coli izole edildi. Kateterleri kolonize olan hastaların hiçbirinde kateter ilişkili infeksiyon (kateter çıkış yeri infeksiyonu dahil) gelişmedi.

Tartışma: Kateter kolonizasyonu için reoperasyon, ameliyat sonrası kanama miktarı ve ameliyat sırasında kullanılan kan miktarı, istatistiksel olarak belirgin farklılık yaratan risk faktörleri olarak saptandı (p< 0.05).

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, İnvaziv monitörizasyon, Kateter infeksiyonu, Kateter kolonizasyonu.

 

Infections Due to Invasive Monitorizations After Open Heart Surgery

Aim: To evaluate infections due to hemodynamic monitorizations and to determine these risk factors.

Design: Prospective, descriptive.

Patients and Methods: Fiftyfive patients who underwent open heart surgery without any infection preoperatively were included. Cultures of the 291 intravascular catheters, 124 blood, and 55 urines were evaluated.

Results: Catheter colonization was found in ten patients, and asemptomatic bacteriuria was identified in two patients. Causative agents were Staphylococcus aureus in three patients, Acinetobacter spp. in other three patients, coagulase negative staphylococcus in one patient, Enterobacter aerogenes in one patient, Pseudomonas aeruginosa in one patient and Escherichia coli in an other patient. Catheter infection was not develop in any patient who has catheter colonization (including exit-site infection).

Conclusion: Reoperation, amount of the blood after operation, and amount of the blood used during the operations were found statistically as risk factors for catheter colonization (p< 0.05).

Key Words:  Open heart surgery, Invasive monitorization, Catheter infection, Catheter colonization.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. İlhan GÖLBAŞI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 07070, ANTALYA

Makalenin Geliş Tarihi: 20.11.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 15.05.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir