<< Geri Yazdır

Acil Hipertansiyon: Tanı, Fizyopatoloji ve Tedavi

Tamer SAYIN*

 

* Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Hipertansif acil, kontrolsüz kan basıncı yüksekliği ile birlikte hedef (uç) organ hasarını tanımlar. Hipertansif acil tablosunda başvuran hastaların çoğunda kronik hipertansiyon bulunmakla birlikte daha önceden normotansif olduğu bilinen özellikle preeklampsi veya akut glomerülonefritli hastalarda da hipertansif kriz görülebilir. Akut hipertansif endotelyal yetersizliğe yol açan mekanizmalar kompleks ve iyi anlaşılmamış olmakla beraber renin anjiyotensin aldosteron mekanizmasında bozukluklar, endojen vazodilatör mekanizmalarda kusurlar, proinflamatuvar mediatörlerin upregülasyonu, endotelin gibi lokal vazokonstrüktör ajanların salınımının rol alması muhtemeldir. Genel olarak terapötik yaklaşım hastaya ve mevcut hedef organ komplikasyonuna göre belirlenir. Sıklıkla parenteral tedavi tercih edilmelidir. Uygun seçenekler sodyum nitroprusid, beta-blokerler, labetolol, kalsiyum kanal blokerleri olabilir. Eklampside magnezyum tedavisi uygulanmalı, konvülsif nöbetlerin eşlik ettiği hipertansif ensefalopatide kısa dönem parenteral antikonvülsif ilaçlar uygulanan tedaviye eklenmelidir.

Hypertensive Emergency: Diagnosis, Physiopathology and Treatment

Key Words: Hypertensive emergency, Hypertensive encephalopathy, Treatment.

Anahtar Kelimeler: Acil hipertansiyon, Hipertansif ensefalopati, Tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Tamer SAYIN

Ankara Üniversitesi Kalp Merkezi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı, Cebeci-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 26.02.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 05.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir