<< Geri Yazdır

Hastane Kökenli Ağır Pnömonilerde Prognostik Faktörler

Sibel ÖKTEM*, Duygu ÖZOL*, Aslı TOROS*, Feza BACAKOĞLU*, Mustafa H. ÖZHAN*

 

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

 

Giriş: Hastane kökenli pnömoniler (HKP), %30-50'lik mortalite oranı ile hastane ölüm nedenleri arasında başta gelmektedir.

Amaç: Bu çalışmada, yoğun bakım ünitemizde HKP gelişimini ve prognozunu etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma grubu, solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakım ünitesine yatırılan 304 olgu arasından, yatıştan en erken 72 saat sonra pnömoni gelişen 48 (%15.8) olgudan oluşturulmuştur.

Bulgular: Olguların 36 (%75.0)'sı erkek olup, ortalama yaş 68.6 ± 9, yatış sırasındaki ortalama ?Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)' II skoru 15.7 ± 5'tir. Solunum yetmezliği nedenleri arasında en sık neden kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesi (%58.3) olarak bulunmuştur. Kırksekiz olgunun 38 (%79.2)'ine mekanik ventilasyon (MV) tedavisi uygulanmıştır ve ortalama MV süresi 16.7 ± 16 gündür. Ondokuz (%39.6) olguya santral venöz kateter, 16 (%33.3) olguya trakeostomi açılmıştır. Radyolojik olarak multilober tutulum 32 (%66.7) olguda mevcuttur. HKP gelişme süresi ortalama 9.4 ± 6 gündür. Tüm olgularda bakteriyolojik etken izolasyonu sağlanmıştır. Kantitatif trakeal aspirasyon kültürü, en sık (38 olguda, %79.2) bakteri izolasyonunu sağlayan yöntem olarak dikkat çekmektedir. En sık tek başına izole edilen bakteri 15 (%31.3) olguda  izole edilen Pseudomonas aeruginosa'dır. Ondokuz (%39.6) olguda tüm antibiyotiklere dirençli enterik gram-negatif bakteri ve 6 (%12.5) olguda metisiline dirençli Staphylococcus aureus saptanmıştır. Mortalite oranı %43.8'dir ve bu oran multilober tutulum olan ve santral kateter uygulanan hastalarda daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla, p= 0.002 ve 0.005).

Tartışma: Lojistik regresyon analizine göre; MV tedavisi, MV süresi ≥ 11 gün olması, multilober tutulum ve santral kateter uygulanması, kötü prognostik nedenler olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hastane kökenli pnömoni, Mortalite, Prognostik faktörler.

 

The Prognostic Factors in Severe Nosocomial Pneumonia

Introduction: Nosocomial pneumonia (NP) is the leading cause of hospital mortality with a mortality rate of 30-50%.

Aim: The aim of this study is to investigate the factors that influence the development and the outcome of NP in our intensive care unit (ICU).

Patients and Methods: Out of 304 patients who have been admitted to ICU 48 (15.8%) patients who have been observed to show signs of pneumonia 72 hours after the admission have been selected as study group.

Results: Thirty-six (75.0%) patients were male with an mean age 68.6 ± 9 years and mean Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score was found as 15.7 ± 5. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) was the leading underlying disease in 58.3% of the cases. Thirty-eight  (79.2%) patients received ventilator support and the mean ventilator support duration was found as 16.7 ± 16 days. A central venous catheter was introduced to 19 (39.6%) patients and tracheostomy was applied to 16 (33.3%) patients. A multilobar infiltration was present in 32 (66.7%) patients. The mean duration of the onset of NP was 9.4 ± 6 days. A responsible pathogen was obtained in all patients. The quantitative culture of tracheal aspirate was the most valuable method (38 cases, 79.2%) for identifing the responsible pathogen. Pseudomonos aeruginosa was the most frequent pathogen and was identified alone in 15 (31.3%) patients. Gram-negative enteric basilli which were resistant to all antibiotics were identified in 19 (39.6%) patients and methicilline resistant Staphylococcus aureus in 6 (12.5%) patients. The total mortality rate was found as 43.8% and mortality was found significantly increased in patients with a multilobar involvement and those who received a central venous catheter (p= 0.002 and p= 0.005, respectively).

Conclusion: The logistic regression analysis showed that the need for mechanical ventilation, the duration of mechanical ventilation ≥ 11 days, multilobar involvement, and the application of a central venous catheter are associated with increased ICU mortality.

Key Words: Nosocomial pneumonia, Mortality, Prognostic factors.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Feza BACAKOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 04.04.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 23.12.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir