<< Geri Yazdır

Süperior Vena Kaval ve Femoroiliyak Basınçlar Üzerine Değişen PEEP Seviyelerinin Etkisi#

Murat SUNGUR*, Engin OK**, Muhammet GÜVEN*, Eyüp EKİCİ*, Bülent TOKGÖZ*

 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bölümü,

** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ

 

Giriş: Santral venöz basınç ölçmek için konulan juguler ve subklavian venöz kateterlerin birçok komplikasyonu vardır. Acil durumlarda kateterizasyon işlemi kolay olduğu için femoral venöz kateterizasyon sıklıkla kullanılmaktadır. Süperior vena kaval basınç (SVCP) ölçümleri ile femoroiliyak basınç (FIVP) ölçümlerinin uyum içerisinde olduğu iddia edilmiştir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı; süperior vena kaval ve femoroiliyak basınçların değişen pozitif sonlu ekspiratuar basınç (PEEP) seviyelerinde de uyumlu olup olmadığının gösterilmesidir. Çalışma 1000 yataklı bir üniversite hastanesinin dokuz yataklı iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde yapılmıştır.

Çalışma Şekli: Prospektif.

Hastalar ve Yöntem: Hastalar acil servisten alındıktan sonra ilk olarak stabilize edildi. Hastaya, eğer femoral veya süperior vena kaval kateteri varsa, olmayan kateter yerleştirildi ve kateter pozisyonu radyografi ile görüldü. Basınçlar her PEEP seviyesinde 10 dakika olarak kaydedildi. Hastalara random olarak 5, 10 ve 15 cmH2O PEEP uygulandı ve her PEEP seviyesinde 45 dakika beklendikten sonra ölçüme geçildi. Çalışma boyunca hastalar sedatize ve paralize edildi.

Bulgular: Çalışmaya 20 hasta alındı ve toplam 640 ölçüm yapıldı. r= 0.98 (p< 0.001) idi. SVCP ve FIVP arasındaki ortalama fark 0.60 (SD 1.1, %95 güven aralığı 0.3-0.9) idi. 'Bland-Altman' metodu ile belirlenen uyum limitleri -1.6 ve 2.8 idi. Hava yolu plato basınçları 5, 10 ve 15 cmH2O PEEP ile sırası ile 15.5 ± 4.9, 19.0 ± 5.3 ve 23.5 ± 5.2 cmH2O idi (p< 0.001).

Tartışma: Değişken PEEP seviyeleri altında FIVP ve SVCP ölçümleri arasında oldukça iyi bir uyum vardır ve santral venöz basınç ölçümleri için femoroiliyak kateterler kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Femoroiliyak basınç, İnferior vena kava, Pozitif sonlu ekspiratuar basınç, Santral venöz basınç, Süperior vena kava, Yoğun bakım ünitesi.

 

Effect of Changing Positive End-Expiratory Pressures on Superior Vena Caval and Femoroiliac Pressures

Introduction: Internal jugular or subclavian catheterization for central venous pressure measurements has numerous complications. Femoral catheters have been used especially in acute settings since cannulation of femoral vein is easy. It is claimed that pressures from femoroiliac catheters are in agreement with superior vena caval pressures.

Aim: The aim of this study to asses the effect of increasing 'positive end-expiratory pressure (PEEP)' levels on superior vena caval (SVCP) and femoroiliac venous pressures (FIVP). Study has been performed in a medical intensive care unit on patients who need mechanical ventilation and recently admitted from the emergency department.

Study Design: Prospective.

Patients and Methods: After initial stabilization, superior vena caval and femoroiliac venous central venous catheters or either one (if one of them were already placed in the emergency department) were placed and catheter positions were confirmed by radiography. Pressures were recorded with pressure transducers every 10 minutes on each PEEP level. PEEP levels were 5, 10 and 15 cmH2O, which were applied, in a random order. Patients kept on 45 minutes on each PEEP level and FIO2 was 1.0 during the study period. Patients were sedated and paralyzed during the study period.

Results: 20 patients were included into the study. 640 pressure measurements were done and r was 0.98 (p < 0.001). The mean difference between FIVP and SVCP was 0.60 (SD 1.1, 95% confidence interval 0.3-0.9). Limits of agreement, which was determined by Bland and Altman method was -1.6 to 2.8. Airway plateau pressures were 15.5 ± 4.9, 19.0 ± 5.3 and 23.5 ± 5.2 cm H2O with 5,10 and 15 cm H2O of PEEP levels respectively (p< 0.001).

Conclusion: Our study confirmed that SVCP and FIVP measurements were in a good agreement with changing PEEP levels. If patients who are on mechanical ventilation and admitted from the emergency department had femoroiliac catheters there is no need to place a superior vena caval catheter to measure central venous pressure.

Key Words: Femoroiliac pressure, Inferior vena cava, Positive end-expiratory pressure, Central venous pressure, Superior vena cava, Critical care unit.

# Çalışmanın bir kısmı Mart 2002 tarihinde 'Society of Critical Care Medicine Meeting, Sandiego, CA, USA'da sunulmuştur.

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Murat SUNGUR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, 38039, KAYSERİ

Makalenin Geliş Tarihi: 29.03.2002

Makalenin Kabul Tarihi: 03.11.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir